Senioren

Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente zich actiever moet inzetten voor de belangen van de groeiende groep senioren in Leiden. Vooral op het gebied van wonen en mobiliteit kan veel worden verbeterd. De aanstelling van een seniorenmakelaar zal daarbij helpen.

Partij Sleutelstad wil dat de gemeente een inventarisatie maakt van alle obstakels in de openbare ruimte die een belemmering vormen voor de bewegingsvrijheid van ouderen en mindervaliden. Denk daarbij aan geparkeerde fietsen, afvalcontainers en stoepranden. De inventarisatie wordt uitgewerkt in een plan van aanpak waarin de gemeente aangeeft hoe en wanneer zij de stad volledig toegankelijk maakt voor al haar inwoners.

Waar ouderen en mindervaliden knelpunten ervaren bij het betreden en verkeren in openbare gebouwen, worden deze door de gemeente geïnventariseerd en verholpen.

Veel ouderen zijn aangewezen op het OV. Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente ervoor moet zorgen dat de bussen en bushaltes goed toegankelijk zijn voor ouderen en anderen die zijn aangewezen op een rollator, scootmobiel of rolstoel. Wanneer OV-routes worden gewijzigd of haltes worden verplaatst zorgt de gemeente ervoor dat deze goed bereikbaar blijven voor ouderen en mindervaliden.

De meeste ouderen blijven het liefst zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving wonen. Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente dit moet ondersteunen door in samenwerking met woningcorporaties, huiseigenaren en VvE’s voorwaarden te scheppen voor het levensloopbestendig maken van de bestaande woningvoorraad. Ook bij nieuwbouw moet dit worden gestimuleerd of zelfs worden verplicht.

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van ouderen. Daarom is het nodig dat mantelzorgers goed worden ondersteund wanneer zij daar behoefte aan hebben en dat thuiszorg voor alle ouderen die dat nodig hebben, financieel bereikbaar is. Partij Sleutelstad zal zich inzetten voor extra financiële armslag voor de ondersteuning van mantelzorgers en voor het aanbod van thuiszorg. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar jonge mantelzorgers, die dit vaak moeten combineren met onderwijs.

Partij Sleutelstad is van mening dat de gemeente de initiatieven van ouderen, zoals van de vereniging van NSW, die tot doel heeft om zogenaamde knarrenhoven te realiseren, ruimhartig moet ondersteunen en faciliteren.

Partij Sleutelstad is voorstander van de aanstelling van een onafhankelijke seniorenmakelaar of wooncoach die ouderen ondersteunt bij het formuleren van hun woonwensen, het verhuizen naar een passende woning met gelijkblijvende of lagere huur en het aanvragen van gemeentelijke voorzieningen. De makelaar of coach werkt samen met de doelgroep, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen.

Ongeorganiseerd sporten neemt snel toe in populariteit. Denk daarbij aan wandelen, fietsen, hardlopen, yoga en zwemmen. Vooral ouderen zijn op deze manier in beweging. Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente het ongeorganiseerd sporten moet stimuleren en faciliteren door letterlijk ruimte te scheppen in parken en op pleinen.

Veel ouderen zijn actief in een vorm van vrijwilligerswerk. Ondersteuning en bemiddeling van vrijwilligers is in Leiden sinds 1 april 2021 uitbesteed aan Incluzio. Partij Sleutelstad wil dat de gemeente zich blijft inzetten voor het ondersteunen en faciliteren van vrijwilligerswerk door ouderen.