Sport

Partij Sleutelstad heeft, naast aandacht voor de belangen van de georganiseerde sporters, nadrukkelijk aandacht voor de groeiende groep ongeorganiseerde sporters. PS bepleit het opstellen van een regionale sportvisie. Op het Jeugdfonds Sport en Cultuur mag niet worden bezuinigd, zodat kinderen uit arme gezinnen toegang houden tot sport en bewegen.

Leidenaren sporten steeds minder in verenigingsverband. Partij Sleutelstad vindt daarom dat de gemeente meer oog moet hebben voor de belangen van de ongeorganiseerde sporters en hen beter moet faciliteren. Denk daarbij aan trimparcours, trapveldjes en basketbalveldjes die bij voorkeur door bewoners worden geadopteerd en onderhouden.

Voor veel kinderen is het Jeugdfonds Sport en Cultuur de enige manier om deel te kunnen nemen aan sportactiviteiten. Partij Sleutelstad vindt het daarom belangrijk dat de gemeente via dit fonds kinderen uit arme gezinnen blijft ondersteunen. Wij zullen ons verzetten tegen eventuele bezuinigingen.

De druk op het gebruik van de ruimte voor sportaccommodaties is groot. Vaak worden deze accommodaties ook door bewoners uit andere gemeenten gebruikt. Dit betekent dat de behoefte aan sportvelden en sportaccommodaties met de omliggende gemeenten moet worden afgestemd. Partij Sleutelstad wil daarom dat de gemeente in samenwerking met de buurgemeenten een regionale sportvisie opstelt.

Partij Sleutelstad ondersteunt de ontwikkeling van het Indoor Sportcentrum aan de Telderskade en het nieuwe zwembad met ijshal aan de Voorschoterweg. Deze sportcentra vervangen op termijn de 3 Oktoberhal en de 5 Meihal. In de nieuwe centra wordt de breedtesport goed gecombineerd met de behoefte aan faciliteiten voor topsport. Aandachtspunten zijn dat de amateurverenigingen hun eigen plek en karakter kunnen blijven behouden en dat de centra kunnen worden gebruikt door ongeorganiseerde sporters en bewoners.

Leiden heeft nu drie zwembaden, te weten De Zijl, De Vliet en het 5 Meibad. Het 5 Meibad zal over enkele jaren sluiten. Dan resteren nog twee zwembaden. Het buitenbad van De Zijl is op het nippertje gered van sluiting wegens bezuinigingen, maar het is niet ondenkbaar dat het in de nabije toekomst toch zal worden gesloten. Partij Sleutelstad vindt het onwenselijk dat zwemwater in Leiden verdwijnt. Dit past niet in het beleid, waarbij de gemeente de sport en beweging in sociaal zwakkere wijken juist wil bevorderen. Tot slot vindt Partij Sleutelstad dat de gemeente meer aandacht moet hebben voor het toezicht op de veiligheid in zwembaden en het tegengaan van onwenselijk gedrag van bezoekers.

Partij Sleutelstad vindt dat Leiden zich beter moet presenteren als aantrekkelijke stad voor watersporters en varend erfgoed. De haven is gunstig gelegen als vertrekpunt voor de waterrijke omgeving en heeft goede voorzieningen voor schippers. Een levendige haven, met restaurants en terrassen, maakt dit gebied aantrekkelijk en is goed voor de werkgelegenheid. 

Partij Sleutelstad is tegenstander van het door de gemeente gedwongen laten fuseren van sportverenigingen ten faveure van bezuinigingsdoelstellingen en veldenwinst. De fusies in het kader van het voetbal vitaal programma zijn nu wel uitgewerkt en dienen geen vervolg te krijgen.