Leefbaarheid & Veiligheid

Partij Sleutelstad staat voor een krachtige en doeltreffende handhaving van de openbare orde en bestrijding van de criminaliteit. Wij bepleiten cameratoezicht indien nodig en altijd in overleg met omwonenden. De gemeente zorgt voor een schone openbare ruimte en gebruikt de omgevingswet om overlast gevende bedrijvigheid uit de stad te weren. 

Partij Sleutelstad wil dat de politie en de gemeentelijke handhaving (de zogenaamde boa’s) meer zichtbaar zijn op straat, ook ’s-avonds en in het weekend. Hulpdiensten moeten in heel Leiden altijd tijdig aanwezig zijn. Burgers die overlast ervaren van andere burgers moeten altijd serieus worden genomen. Indien noodzakelijk moet de inzet van politie of handhaving tijdelijk worden geïntensiveerd.

Politie en handhaving moeten zoveel mogelijk worden ontlast van administratieve werkzaamheden. De gemeente dient op de juiste plaatsen te bepleiten dat het OM aangiftes van burgers serieus in behandeling neemt waardoor de aangiftebereidheid zal toenemen.

Veelplegers moeten nauwlettender in de gaten worden gehouden.

Partij Sleutelstad is van mening dat de gemeente zich niet moet beperken tot corrigeren en handhaven, maar ook oog moet hebben voor stimuleren en belonen van wenselijk gedrag. Gewenst gedrag kan worden gestimuleerd met voorlichting en beloning. Vooral in het stationsgebied en sociaal zwakke wijken moeten veiligheids- en leefbaarheidsproblemen met een maatwerkaanpak worden bestreden.

Door structurele bezuinigingen op het politieapparaat worden klassieke politietaken uitgevoerd door boa’s. Zij komen geregeld in gevaarlijke situaties terecht, waar zij niet goed voor zijn uitgerust. Partij Sleutelstad is daarom voorstander van het, in specifieke gevallen, bewapenen van boa’s met bijvoorbeeld pepperspray of wapenstok. Wij vinden het belangrijk dat de begeleiding en opleiding van boa’s wordt verbeterd. Liever echter zien wij dat extra wordt geïnvesteerd in de politie.

Cameratoezicht is een effectief middel bij terrorismebestrijding, het aanpakken van criminaliteit en het voorkomen van overlast. Het vergroot de pakkans van fietsendieven en vandalen. Tegelijkertijd  tast cameratoezicht ook de privacy van burgers aan. Waar grote risico’s zijn of veel overlast is, weegt voor Partij Sleutelstad tijdelijk het veiligheidsbelang zwaarder. In alle gevallen wordt tijdelijk cameratoezicht niet zonder overleg met belanghebbende omwonenden ingevoerd.

De gemeente zorgt ervoor dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig is en voorkomt daardoor verloedering. Het borgen van de kwaliteit van de openbare verlichting heeft daarbij prioriteit. Rommel op straat, bekladding van gebouwen en vernielingen moeten direct worden aangepakt. Partij Sleutelstad is voorts tegenstander van beleid waarbij burgers afvalstoffenheffing betalen die is gerelateerd aan de hoeveelheid afval die zij aanbieden (diftar systeem). Dit werkt illegale afvaldump in de hand.  De gemeente betrekt burgers zoveel mogelijk bij het beheer van de openbare ruimte.

Bedelen wordt door veel Leidenaren als overlast ervaren, in het bijzonder in het stationsgebied en in de binnenstad. De gemeente heeft een bedelverbod ingesteld, maar dit wordt in de praktijk niet gehandhaafd. Partij Sleutelstad is voorstander van handhaving van het bedelverbod en begeleiding van bedelaars naar hulpverlening en opvang.

Partij Sleutelstad is voorstander van het reguleren en decriminaliseren van wietteelt, wiethandel en         wietgebruik. Een gesloten coffeeshopketen zal de criminaliteit en volksgezondheidsrisico’s terugdringen. Wij willen dat Leiden hierop samen met andere gemeenten dit aan de orde stelt bij de rijksoverheid. We denken daarbij aan een andere opzet dan het vanuit de rijksoverheid geïnitieerde experiment in tien gemeenten met gereguleerde wietteelt. Dit heeft niet gewerkt.

Partij Sleutelstad is voorstander van drugsvrije zones rond scholen. In deze zones moeten politie en handhaving in overleg met schooldirecties structureel controleren op drugshandel en drugsoverlast. In andere gemeentes is gebleken dat met een dergelijke aanpak de drugsoverlast afneemt.

Partij Sleutelstad vindt het wenselijk dat de gemeente de invoering van de omgevingswet aangrijpt om de toelating van overlast gevende bedrijven te heroverwegen. Shusha lounges en coffeeshops horen niet thuis in woonwijken.

Het wapenbezit onder jongeren, in het bijzonder het bezit van messen, is een groeiend landelijk probleem. Partij Sleutelstad wil dat de gemeente een actief ontmoedigingsbeleid voert dat bestaat uit voorlichting, preventieve controles en inleveracties.

Partij Sleutelstad is voorstander van voortzetting en waar nodig intensivering van de aanpak die is gericht op het tegengaan van ondermijning en het bestrijden van de georganiseerde misdaad. Voorkomen moet worden dat de onderwereld zich via schimmige vastgoedtransacties en de uitbating van horeca een positie verwerft in de bovenwereld.

Partij Sleutelstad is een groot voorstander van betrokkenheid van burgers bij beleid dat beoogt de leefbaarheid en veiligheid in wijken te vergroten. De gemeente moet dan ook initiatieven van burgers op dit gebied stimuleren en omarmen.

Partij Sleutelstad vindt dat iedere burger zich veilig moet weten in de openbare ruimte. Vooral vrouwen en meisjes voelen zich te vaak kwetsbaar door intimidatie van (groepen) jongens en mannen. Wij zijn daarom voorstander van het opnemen van een straatintimidatieverbod in de plaatselijke verordening.

Partij Sleutelstad onderschrijft de problemen en schade die het afsteken van vuurwerk jaarlijks oplevert voor mens, dier en milieu, maar ziet tegelijkertijd ook handhavingsproblemen bij een verbod en erkent dat veel Leidenaren vuurwerk als een belangrijke traditie ervaren. Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente zich moet inzetten voor de ontwikkeling van landelijke regelgeving die mensen, dieren, eigendommen en milieu beter beschermt tegen de schadelijke gevolgen van het afsteken van vuurwerk. Voor wat betreft een eventueel lokaal verbod, vinden wij dat Leidenaren daarover het laatste woord moeten hebben. Daarom pleiten wij voor een referendum waarin naast voor en tegen een algeheel verbod, ook voor alternatieve opties als het instellen van specifieke gedoogzones (vuurwerkblije zones) gekozen kan worden.