Verkeer

Partij Sleutelstad is voorstander van de autoluwe binnenstad en geeft prioriteit aan de belangen van fietsers en voetgangers. Het openbaar vervoer wordt gestimuleerd en het autoverkeer verduurzaamd. PS wil dat de gemeente werk maakt van de aanpak van onveilige verkeerssituaties zoals die overal in de stad zijn te vinden.

Rondom Leiden wordt gewerkt aan de aanleg van een ringweg die de A4 moet verbinden met de A44 en die het centrum moet ontlasten van doorgaand autoverkeer. Partij Sleutelstad vindt dat de gevolgen voor de bewoners in de buurt van deze ringweg, zoals stank, fijnstof en vuil, zoveel mogelijk moet worden beperkt.

Partij Sleutelstad is tegen de aanleg van de Leidse Ring Noord.

Partij Sleutelstad is voorstander van versterking van het OV in en om de stad, zodat de bereikbaarheid wordt verbeterd en het autoverkeer wordt verminderd. Met elektrische hop-on hop-off bussen willen wij de Breestraat, de transferia en de nieuwe parkeergarages aan de randen van de stad met elkaar verbinden.

De auto is en blijft belangrijk voor de bereikbaarheid en mobiliteit van de Leidenaar. Daarom willen wij duurzaam autoverkeer bevorderen door het stimuleren van elektrische auto’s en deelauto’s.

Partij Sleutelstad is voorstander van een autoluwe binnenstad. In het gehele gebied tussen de singels moet daarom op afzienbare termijn alleen nog bestemmingsverkeer worden toegestaan. Voorts zijn wij voorstander van meer autoloze straten en voetgangersgebieden, waarbij aandacht voor mindervaliden en bereikbaarheid randvoorwaarden zijn. Overleg met en luisteren naar bewoners is een voorwaarde om goede plannen te maken.

Zeker in de compacte binnenstad zou de fietser veel meer het uitgangspunt moeten zijn bij de inrichting van de openbare ruimte. Uit onderzoek blijkt echter dat vooral in drukke, doorgaande straten de fietspaden te krap zijn en dat dit tot gevaarlijke situaties leidt. Partij Sleutelstad wil in die gevallen de fietspaden verbreden tot 1,7 meter.

Op diverse plaatsen in de stad is de straatverlichting en/of bestrating niet op orde waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. In het verleden is hierop te veel bezuinigd. Wij willen dat er weer in de kwaliteit van straatverlichting en bestrating wordt geïnvesteerd. Daarnaast willen wij dat bij zebra-overgangen op drukke routes de knipperbol weer wordt ingevoerd.

Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente werk moet maken van de aanpak van verkeersonveilige situaties, zoals de hoek De Sitterlaan-Lammenschansweg, de fietstunnel bij de rotonde aan de Rijnsburgerweg, de Prinsessekade, het fietspad langs de Stinksloot in de Merenwijk, het Kort Rapenburg, de Witte Singel en de Breestraat-Korevaarstraat. Bijzondere aandacht moet er zijn voor de verkeersveiligheid rondom scholen. Het in te stellen burgerforum zou inspraak moeten hebben in de te maken keuzes.

Partij Sleutelstad wil dat de verkeersafwikkeling bij wegwerkzaamheden weer een taak wordt van de gemeente. Op dit moment wordt dit aan aannemers overgelaten, maar dit leidt geregeld tot chaotische en zelfs gevaarlijke situaties. De gemeente dient hiervoor eigen deskundigen in te schakelen. Voorts vinden wij dat werkzaamheden beter moeten worden gepland, zodat er minder hinder is en het werk sneller kan worden uitgevoerd.

Partij Sleutelstad stelt voor dat de gemeente een onderzoek laat doen naar de belemmeringen die mindervaliden ervaren in het verkeer. Wij pleiten ervoor dat de gemeente de geconstateerde belemmeringen opheft, zodat ook mindervaliden veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.

De maximumsnelheid van het gemotoriseerd verkeer binnen en op de singels moet worden verlaagd van 50 naar 30 km per uur.

Partij Sleutelstad vindt dat bruggen tijdens de spits gesloten moeten blijven, zodat de verkeersafwikkeling over de weg wordt bevorderd.

Veel Leidenaren ervaren overlast van onnodig lawaai van motoren. Hoewel nu al wettelijk verboden, wordt er nauwelijks gehandhaafd. Partij Sleutelstad wil dat de gemeente zich inzet voor handhaving met prikacties langs beruchte wegen en dat de burgemeester zich aansluit bij de burgemeesterslobby tegen motorlawaai richting het Rijk.

De gemeente heeft een convenant gesloten om milieuvervuilende voertuigen vanaf 2025 te weren vanuit de binnenstad. Partij Sleutelstad wil ook een verbod op milieuvervuilende brommers en scooters per 2025. Voorts zijn wij voorstander van het minimaliseren van het vrachtverkeer in de stad door de inrichting van een stedelijk en milieuvriendelijk distributiecentrum.