Werk & Inkomen

Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente zich meer moet inspannen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Maatwerk is daarbij het sleutelwoord. De gemeente biedt bescherming aan Leidenaren in een kwetsbare maatschappelijke positie.

Nu steeds duidelijker wordt dat de Participatiewet faalt bij het re-integreren van kwetsbare burgers op de arbeidsmarkt, pleit Partij Sleutelstad voor het herstel van de sociale werkvoorziening en voor versterking van de rol van DZB. Maatwerk is daarbij het sleutelwoord.

Er zitten nog te veel mensen zonder baan thuis. Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente zich meer moet inspannen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar voor hen geschikt werk te begeleiden of op een andere voor hen zinvolle wijze te activeren, wanneer betaald werk niet mogelijk is.

Partij Sleutelstad stelt voor dat de gemeente een banenplan ontwikkelt gericht op de re-integratie van Leidenaren die niet zelfstandig aan betaald werk kunnen komen. In het banenplan integreert de gemeente vernieuwende instrumenten zoals de basisbanen, de arbeidspool en het persoonsgebonden re-integratiebudget (PRB).

Partij Sleutelstad is voorstander van de terugkeer van de sociale werkplaats.

Partij Sleutelstad wil dat de gemeente zich inspant om sociale ongelijkheid tegen te gaan. Dat betekent, dat de gemeente inkomensverschillen waar mogelijk zal verkleinen en gelijke beloning, in het bijzonder die van vrouw en man, zal bevorderen.

In 2019 is onder het mom van ‘maatwerkaanpak’ fors bezuinigd op de minimavoorzieningen. Partij Sleutelstad heeft zich altijd tegen die bezuiniging verzet. PS vindt dat met de introductie van het maatwerkbudget willekeur en rechtsongelijkheid is ontstaan. Bovendien blijven de voor de maatwerkaanpak gereserveerde middelen grotendeels onbenut. PS pleit voor de aanpassing van het maatwerkbudget en voor het herstel van de minimavoorzieningen.

Leidenaren die niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien, mogen rekenen op ondersteuning door de gemeente. Deze ondersteuning is in beginsel onvoorwaardelijk.

PS vindt dat de gemeente particuliere initiatieven voor de ondersteuning van minima, zoals voedselbank en kledinginzameling, positief moet waarderen. Echter deze initiatieven horen een incidenteel karakter te hebben en komen niet in de plaats van de voorzieningen van de gemeente zelf. Inkomensondersteuning voor minima is te allen tijde een recht en niet een gunst.

Eén op de vijf Leidse huishoudens heeft problematische schulden. Partij Sleutelstad pleit voor vroeg- signalering, zodat problemen snel kunnen worden herkend en aangepakt. Voorts is PS van mening dat de termijnen van schuldhulptrajecten moeten worden verlengd en dat knelpunten bij de stadsbank moeten worden aangepakt.