Woningbouw

Leiden heeft een groot tekort aan woningen. Partij Sleutelstad wil dat de gemeente prioriteit geeft aan de bouw van woningen voor de meest kwetsbaren op de woningmarkt. Hoogbouw is onvermijdelijk, maar mag alleen plaatsvinden in samenspraak met burgers. PS wil dat de gemeente alle denkbare maatregelen neemt tegen speculanten en beleggers die ten koste van de Leidenaren willen profiteren van de schaarste op de woningmarkt.

Partij Sleutelstad wil dat Leiden intensief met de omliggende gemeenten samenwerkt om te komen tot een onderling afgestemde woningbouwopgave. Wij vinden dat de woningbouwopgave een onderwerp van een referendum moet zijn en van burgerparticipatie in een op te richten burgerforum.

Komende jaren zullen er duizenden nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Dat brengt voor Leiden grote uitdagingen met zich mee. De bouwopgave heeft de afgelopen jaren geregeld tot spanningen geleid. Partij Sleutelstad vindt dat burgers al in een vroeg stadium betrokken moeten worden. Het woningbouwbeleid voor de komende jaren, dat het kader gaat vormen voor alle bouwplannen, wordt om die reden in coproductie met burgers en woningzoekenden opgesteld. Daarom stellen we een burgerforum in dat bestaat uit via loting gekozen burgers én woningzoekenden. Het resultaat wordt voorgelegd aan alle Leidenaren via een raadplegend referendum.

Leiden heeft een groot tekort aan betaalbare huurwoningen in de sociale sector. Dit is een grote maatschappelijke opgave, waarvan Partij Sleutelstad meent dat deze in samenspraak met bewoners in een op te richten burgerforum moet worden opgepakt. Partij Sleutelstad vindt dat in de bouwopgave tenminste 30% van de woningen in de sociale huursector moet worden gerealiseerd en 40% als middeldure huur en koopwoningen. Voorts moet de gemeente erop toezien dat sociale huurwoningen voor tenminste 30 jaar als zodanig beschikbaar blijven. Projectontwikkelaars die de bouwopgave in de sociale sector niet willen realiseren, worden verplicht een bedrag te storten in een vereveningsfonds.

Woningen zijn primair om in te wonen, maar ook een gewild beleggingsobject. In het algemeen leidt dit tot perverse prikkels. Partij Sleutelstad wil daarom dat de gemeente, waar mogelijk, regulerend optreedt, bijvoorbeeld door het instellen van een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding bij nieuwbouwprojecten. Ook de mogelijkheden daartoe bij de bestaande bouw zouden nader onderzocht moeten worden.

Leiden is één van de dichtst bevolkte gemeenten in Nederland met een grote bouwopgave. Partij Sleutelstad accepteert daarom onder strikte voorwaarden op een beperkt aantal locaties hoogbouw tot 70 meter. Bovendien vindt Partij Sleutelstad dat burgers, door een in te stellen burgerforum, inspraak moeten krijgen bij het opstellen van een stadsbrede visie op hoogbouw en dat voor ieder voorgenomen hoogbouwproject een leefbaarheidseffecten rapportage moet worden opgesteld.

In Leiden is de publieke ruimte erg schaars. Er is grote behoefte aan meer groen en tegelijkertijd is er een nijpend tekort aan woonruimte. Partij Sleutelstad kiest niet voor het één ten koste van het ander, maar voor slimme oplossingen, waarbij vergroening en woningbouw hand in hand gaan. Denk daarbij  bijvoorbeeld aan geveltuinen, groene daken en slim waterbeheer.

Door de verhuurderheffing kunnen corporaties onvoldoende investeren in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Corporaties zijn daardoor gedwongen om woningen te verkopen, waardoor de sociale woningvoorraad nog verder afneemt. Ook het behalen van de klimaatdoelen raakt nog verder uit zicht. Partij Sleutelstad wil daarom dat de gemeente zich actief inzet voor de afschaffing van de verhuurdersheffing.

Partij Sleutelstad is voorstander van beperking van verkamering van woningen in woonwijken. Er dienen strenge normen te worden gehanteerd en deze dienen ook te worden gehandhaafd. Tegelijkertijd vinden wij dat de gemeente extra huisvesting voor studenten moet realiseren. Met de universiteit moeten afspraken worden gemaakt over de huisvesting van buitenlandse studenten.

Partij Sleutelstad is tegenstander van ‘Amsterdamse toestanden’ waarbij particuliere huur- en koopwoningen worden verhuurd aan toeristen. Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente paal en perk moet stellen aan verhuur van woningen aan toeristen en dat de daartoe opgestelde regels streng moeten worden gehandhaafd.

Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente in samenwerking met bewonerscommissies en andere belangengroepen van huurders malafide verhuurders hard moet aanpakken. Wij zijn voorstander van de versterking van de rechten van huurders.

Het vaststellen van de WOZ door de gemeente is voor huiseigenaren een ondoorzichtig proces. De hoogte van de WOZ heeft invloed op de hoogte van de huren, de lokale belastingen, de erfbelasting en de bijtelling in de inkomstenbelasting. Jaarlijks ontvangt de gemeente meer dan drieduizend bezwaarschriften van huiseigenaren tegen de door de gemeente vastgestelde WOZ van hun woning. Partij Sleutelstad vindt daarom dat de gemeente het proces van de waardebepaling inzichtelijker en begrijpelijker moet inrichten.

Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente herinrichtingsplannen op wijkniveau in samenwerking met bewoners moet ontwikkelen. Dit noemen wij een wijkgerichte aanpak.