Zorg

Het College van B&W heeft in de afgelopen jaren ongekende bezuinigingen doorgevoerd in het sociaal domein. Daardoor zijn veel kwetsbare Leidenaren hard getroffen. Partij Sleutelstad komt op voor Leidenaren die maatschappelijk in de knel zijn gekomen en bepleit daarom het herstel van wegbezuinigde en afgeschafte regelingen.

Onder de noemer ‘zorg en ondersteuning’ voert de gemeente tal van regelingen uit die zijn bedoeld voor Leidenaren die niet zelf in hun zorgbehoefte kunnen voorzien. Denk hierbij aan de WMO met gehandicaptenvervoer en aanpassingen in de woning als bekende voorbeelden. In de afgelopen jaren heeft het College van B&W arme en zieke Leidenaren doen opschrikken met tal van bezuinigingen in het sociaal domein. Partij Sleutelstad streeft ernaar om deze bezuinigingen zoveel mogelijk terug te draaien en pleit ervoor om de menselijke maat, mede gekenmerkt door aandacht en warmte, tot richtsnoer van het beleid te maken.

Leidenaren met een laag inkomen kunnen bij Zorg & Zekerheid een collectieve aanvullende zorgverzekering afsluiten, de zogenaamde gemeentepolis (standaard of top). De gemeente nam voor deze groep altijd de extra premie voor zijn rekening, maar sinds de huidige collegeperiode draagt de gemeente nog maar de helft bij. Partij Sleutelstad vindt dat een dergelijke bezuiniging niet past bij een stadsbestuur dat een sociaal gezicht zegt te hebben. PS zal zich inzetten voor het terugdraaien van deze bezuiniging.

Leidenaren die langdurig ziek zijn en een laag inkomen hebben, konden via de bijzondere bijstand een beroep doen op een tegemoetkoming in de zorgkosten. Helaas heeft het College van B&W, met instemming van de raad, besloten om deze tegemoetkoming per 1 januari 2021 af te schaffen. Partij Sleutelstad zal zich inzetten voor een terugkeer van deze regeling.

De wijkteams spelen een belangrijke rol in het bij elkaar brengen van de zorgbehoefte van Leidenaren en het aanbod van door de gemeente geboden of ingekochte zorg en ondersteuning. Door de bezuinigingen op tal van voorzieningen is die rol nog belangrijker geworden en zijn meer Leidenaren afhankelijk geworden van hun dienstverlening. Partij Sleutelstad pleit daarom voor een onderzoek naar het functioneren van de wijkteams. Voorts willen wij het door de wijkteams beheerde maatwerkbudget aanpassen en pleiten wij voor herstel van de declaratieregeling waar alle Leidenaren met een minimuminkomen een beroep op konden doen. Over de voor hen geldende regelingen worden de Leidenaren voortaan beter geïnformeerd. 

De meeste ouderen en mindervaliden willen vaak zo lang mogelijk in de eigen woning blijven wonen. In veel gevallen is er dan aanpassing van de woning nodig, gefinancierd uit de WMO of de WLZ. Partij Sleutelstad zal kritisch volgen of door de gemeente uitgevoerde regels goed aansluiten bij de wensen van de doelgroep en zal indien nodig voorstellen voor verbetering doen. Partij Sleutelstad wil dat de gemeente Leiden het voor inwoners mogelijk maakt een beroep te doen op de blijverslening zoals die in veel andere gemeenten al wordt aangeboden via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Partij Sleutelstad bepleit de versterking van de positie van mantelzorgers, waarbij in het bijzonder aandacht moet zijn voor jonge mantelzorgers in het geval zij nog een opleiding volgen. Mantelzorgers zijn een onmisbare schakel in de zorgketen en zij leveren een bijdrage aan de zorg voor kwetsbare en zieke familieleden, vrienden en buren. Ondanks verschillende door de gemeente in het leven geroepen regelingen, zoals verzekering, parkeervergunning of respijtzorg, blijft hun positie zwak.

Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente zich moet blijven inzetten voor de opvang en huisvesting van de meest kwetsbare groepen in de samenleving, zoals statushouders, (ex-)daklozen en slachtoffers van huiselijk geweld. Bij de huisvesting van kwetsbare doelgroepen moet de gemeente eveneens oog hebben voor de belangen van reguliere woningzoekenden. Om te voorkomen dat kwetsbare doelgroepen en reguliere woningzoekenden tegen elkaar worden opgezet, bepleit Partij Sleutelstad versnelde uitbreiding van de sociale woningvoorraad, waarbij alternatieve en creatieve oplossingen niet worden geschuwd.

De gemeente besteedt veel van haar wettelijk opgedragen zorg- en ondersteuningstaken uit aan (semi-)commerciële aanbieders. De bevolking van Leiden is goeddeels multicultureel samengesteld en lang niet alle Leidenaren spreken voldoende Nederlands. Partij Sleutelstad wil daarom dat de gemeente in aanbestedingsprocedures eist dat aanbieders van zorgtaken kennis hebben van intercultureel werken, zodat zij contact kunnen maken met Leidenaren met een niet-Westerse culturele achtergrond.

De uitvoering van de jeugdzorg wordt gekenmerkt door wachtlijsten en financiële tekorten. Partij Sleutelstad keert zich tegen het instellen van budgetplafonds. Beter is het in te zetten op overbruggingszorg en ontschotting van de jeugdzorg, waardoor organisaties beter en efficiënter met elkaar gaan samenwerken. Ook bepleit Partij Sleutelstad een steviger lobby van de gemeente om bij het Rijk de voor jeugdzorg benodigde financiering te regelen. 

Veel maatschappelijke- en zorgkosten zijn te voorkomen als burgers een gezondere leefstijl hanteren. De gemeente levert de inzet die binnen het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken, maar moet ook nagaan waar het meer kan doen. In samenwerking met maatschappelijke partners moet de gemeente afspraken maken over gezonde voeding in schoolkantines en in openbare gebouwen, wordt bewegen en sporten bij jongeren en ouderen gestimuleerd en wordt roken op zoveel mogelijk plaatsen ontmoedigd.