LEAD Leiden

STANDPUNT LEAD

Het college en projectontwikkelingsbedrijf RED Company B.V. willen drie hoge woontorens van 60, 85 meter en 115 meter (met de naam LEAD) bouwen aan de Willem de Zwijgerlaan in Leiden Noord. Partij Sleutelstad is tegen dit megalomane bouwproject dat bestaande afspraken ter zijde schuift en dat geen oplossing is voor het woningtekort. Daarom willen wij dat er een nieuw plan komt en steunen wij het referenduminitiatief van buurtbewoners.

Onbetrouwbare overheid

Partij Sleutelstad vindt dat de gemeente zich aan haar eigen regels moet houden. De hoogte, de bouwgrenzen en (deels) het beoogde gebruik zijn echter strijdig met de Hoogbouwvisie en het Wijk Ontwikkel Plan (WOP). Met name het terzijde schuiven van de Hoogbouwvisie is ons een doorn in het oog: de hoogste toren wordt maar liefst 115 meter, terwijl de Hoogbouwvisie slechts maximaal 70 meter toestaat. Dit zet een verkeerd precedent. Nu gaat het om extreme hoogbouw in Leiden-Noord, maar in de toekomst kan het net zo goed in de Stevenshof, de Merenwijk of in Zuid-West plaatsvinden!

Geen oplossing voor woningtekort

Volgens de collegepartijen is de komst van LEAD nodig om de woningnood in Leiden tegen te gaan. Dat is een valse tegenstelling: ook met hoogbouw van hooguit 70 meter kan het woningtekort worden tegengegaan. Sterker nog, in de praktijk blijkt dat de kosten per vierkante meter toenemen bij hoogbouw vanaf 70 meter. Daarmee sluit LEAD niet aan bij de Leidse woonbehoeftes: sociale woningbouw en betaalbare starterswoningen. 
 
De extreme hoogte gaat ook gepaard met andere nadelen, zoals een groter risico op brand en minder duurzaamheid. Het is niet voor niets dat in landelijke wetgeving bouwen boven 70 meter als een aparte categorie wordt behandeld.

Risico op verkeers- en parkeeroverlast

Met LEAD worden er 560 woningen op een relatief klein oppervlakte gebouwd. Deze hoge woondichtheid gaat gepaard met veel risico’s en nadelen. Zo zal het tot veel verkeersdrukte rond de woontorens leiden en is er een gebrek aan parkeerplaatsen. De coalitie gaat te makkelijk voorbij aan deze reële problemen. Zij verwacht dat dit zichzelf wel zal oplossen doordat nieuwe bewoners veel meer het OV gaan gebruiken. Daarnaast kan het project leiden tot druk op de huidige voorzieningen in Nieuw-Leyden, Groenoord, Noorderkwartier, de Prinsessenbuurt en de Hoven.

Inspraak ondermaats

Ten slotte is de inspraak van bewoners ondermaats geweest. De gemeente heeft dit aan de projectontwikkelaar overgelaten, maar dit is een aanfluiting geworden. Tijdens dit participatieproces mocht niet meegesproken worden over de zaken die er echt toe doen, zoals het aantal woningen, de hoogte en het aantal parkeerplekken. Het lijkt er zelfs op dat Red Company B.V. geprobeerd heeft het participatieproces te sturen; zo gebruikten personen met directe en indirecte banden met Red Company de mogelijkheid tot inspreken bij de commissievergadering van de gemeenteraad om het plan aan te prijzen en tegenstanders belachelijk te maken. Terecht hebben buurtbewoners het proces een onvoldoende gegeven.

Partij Sleutelstad heeft alternatieven aangedragen om – samen met de buurtbewoners – het participatieproces beter vorm te geven, bijvoorbeeld door een officiële meningspeiling. Het college wilde hier nooit in meegegaan. Wij juichen  daarom toe dat bewoners het heft in handen hebben genomen met een referendumverzoek over dit plan

Teken voor het referendum!

Buurtbewoners willen een referendum over LEAD. Voor 26 mei zijn er 5.000 ondersteuningen nodig. Daarom is uw steun van groot belang. U kunt het referendumverzoek ondersteunen via DigiD of fysiek op zeven locaties in de stad, waaronder het Stadhuis en Het Gebouw (Arubapad 4).

Spreektekst Maarten Kersten

Bij Partij Sleutelstad staat participatie hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk dat er eerlijke informatie aan de burgers van Leiden wordt gegeven. Wij zijn mét de tegenstanders van het project LEAD op zích niet tegen hoogbouw maar tegen 115 meter hoogbouw en het zomaar overschrijden van het maximum van 70m meter uit de hoogbouwvisie en het Wijk Ontwikkel Plan (WOP). Daarnaast zijn wij óók tegen de wijze waarop de gemeente de projectontwikkelaar de participatiebijeenkomsten heeft laten uitvoeren.
Moeten er huizen gebouwd worden? Zeker! Komen er meer huizen als men dadelijk tegen het project stemt? Ja..zeker! Nu brengen de collegepartijen het alsof de tegenstanders van LEAD tegen hoogbouw of tegen het bouwen van huizen zijn. Dat is grote onzin. Als er 70 meter de lucht in wordt gegaan komen er ook veel woningen bij. De hoogbouwvisie en WOP zijn er niet voor niks. Ons lid in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid heeft daarover opgemerkt: “Mag hiervan worden afgeweken zonder inspraak van alle burgers die het betreft? Nee. De gemeente moet luisteren naar haar burgers en heeft dit verre van goed gedaan! Zij voelen zich niet gehoord en vallen nu terug op hun recht. Een referendum. Kost een referendum geld? Ja. Is dit nodig? Ja. Het college had de burgers beter moeten laten inspreken en participeren, dan was dit niet nodig geweest.” Maar omdat dit niet is gebeurd, vindt Partij Sleutelstad het goed dat de burgers aan de noodrem trekken!
Er is op dit moment veel kritiek op de kosten van een referendum. Er worden echter elders in Leiden miljoenen over de balk gesmeten. Kijk naar de Gouden Balbrug in de Langegracht. Dan is 4,5 ton voor democratie wat Partij Sleutelstad betreft een beter doel. Dat zou zelfs helemaal niet uitgegeven hoeven zijn, als de wethouder ons voorstel had overgenomen om een zwaar en duur middel, voor álle burgers van Leiden, te voorkomen door het zelf organiseren van een gemeente-enquête in heel Leiden Noord.
Democratie mag wat kosten. Het is niet voor niks, dat de wet voor het bouwen boven de 70 meter extra eisen stelt en het als een bijzondere categorie beschouwt. Onder meer doordat het risico op brand groter is. De regel is écht ook: hoe hoger hoe duurder en minder duurzaam. Ook al zou de hoge dichtheid een voordeel zijn, het risico is hoger en de realisatie kost veel tijd. Dit zijn de harde feiten die Partij Sleutelstad terug wil zien in de voorlichting richting de burgers. Feiten, zodat de burger elders in Leiden snapt: stem ik nu voor dit plan, dan kan ik binnenkort óók een toren van 115 meter in mijn achtertuin verwachten! Bijvoorbeeld in Zuid-West, Merenwijk, Stevenshof e.d.