Milieubeleid

Het singelpark

Het fantastische volksinitiatief van het Singelpark wordt zwaar omarmd door Partij Sleutelstad. Het is een broodnodige, nee, ademnodige groene long tussen de stadskern en de stads-schil, voor beide dus van essentieel gezondheids- en recreatiebelang. Je gaat er straks ademloos naar kijken en van genieten… Er zijn echter nog wel een paar knelpuntjes inzake de onderdelen Ankerpark en Katoen/Lakenpark, die wethouder Paul Dirkse inzake bomen en inrichting in de communicatie met buurtplatforms heeft laten liggen. Het overleg is door hem zelfs gestaakt en gaat pas weer van start als een duur extern bureau zich daarover heeft gebogen…! Onnodig en ondemocratisch om de wijk-klankbordgroepen terzijde te schuiven ! Een uitstekend onderwerp dus voor een wijkreferendum, een van de speerpunten van Partij Sleutelstad ! Maar dat is niet het enige groene aspect van PS. Niet alleen zijn wij sterk geporteerd voor vergroening en klimaatmaatregelen, verduurzaming woningbouw, “ontgassing” (met gemeentesubsidie) en het behoud van groene sportvelden (en: niet méér kunstgras) en alle huidige parken, kinderboerderijen en volkstuincomplexen. Wij willen ondanks de erkenning van de noodzakelijke verdichting en inbreiding van de stad voor sociale en starterswoningbouw, geen woningbouw op groen of voor de neus en in het licht van bestaande woningen, geen hoogbouw pal naast groen en alleen hier en daar opgeven van een kunstgrasveld in een complex met fieldsharing door sportclubs. Leiden moet nu echt eens Kappen met Kappen en uit haar inmiddels ter compensatie van bomenkap ruim gevulde Bomenfonds veel meer vervangende bomen planten dan nu. De achterlopende gemeentelijke compensatie van door gemeentelijke plannenmakerij verdwenen volkstuinen (500 van de 1800 !) moet ook versneld ter hand worden genomen. Verder behoren bij de klimaat-maatregelen het aan banden leggen van ongefilterde hout- en alles-verbranders (f-ijnstofalarm door het Longfonds en Milieudefensie), meer 40- en 30-km en oude diesel-vrije zones in de stad.

KUNNEN VERDICHTING EN VERGROENING SAMENGAAN?

Partij Sleutelstad is al jaren in publicaties felle bestrijder van het “bomenbeleid” van de gemeente Leiden. De PS hanteert daartoe de strijdkreet “Káppen met kappen !”. Er schijnt op het Stadhuis een ziekte rond te waren die het beste omschreven kan worden als “dendrofobie” . Oftewel: “Oh, gossie, een boom? Weg ermee !”. Er moet volgens onze partij een speciale bomen-ambtenaar (liefst bioloog) worden aangesteld, langs wie alle besluiten en vergunningen inzake mogelijk kappen, verplaatsen, behandelen of nieuw aanplanten van bomen moeten lopen.
Soms werd zelfs zonder vergunning door anderen gekapt, soms werden met slimme en schimmige besluitvorming door de gemeente zelf bomen weggehaald en niet vervangen. Men moet hierop voortdurend bedacht zijn. Voorbeelden: Rijnlandroute, Bio Science Park en omgeving (nestelende vogels bedreigd: uilen e.a roofvogels), diverse straten en privéterreinen (vergunning??), Ankerpark-plan, Hooigracht-plan, De Kooi. Vergroening is daarom van essentieel belang, ook en vooral vanwege de klimaatverandering en volksgezondheid. Meer groen, ook recreatiegroen en vergroende daken (sedum !), niet het opheffen daarvan. Dus geen voetbalvelden en stukjes park opofferen aan woningbouw. Hoogbouw en verdichting (inbreiden van de stad) moeten we zeker , gezien de huidige wachtlijsten en schreeuwend tekort aan sociale en middenklasse-woningen (starters!) maar niet in de plaats van groen.
Verdichting kan dus hier en daar, met hoogbouw, mits deze de eventuele bewoners van al bestaande laagbouw/hoogbouw in de omgeving niet met schaduw en het wegnemen van licht hinder bezorgt. Zoals bij de hoogbouwplannen bij de Meelfabriek, aan de Vijf Meilaan, bij de Lorentzschool en in het park bij de Kopermolen. Er zijn stukjes industrieterrein of flat-wijken waar het kan, of andere plaatsen (langs spoor of kanalen enz.) waar het landschap en het uitzicht niet belemmerd worden.
Dus: verdichting? JA, soms ! Vergroening ? EEN MUST !!

KAPPEN MET ONGEFILTERD HOUTSTOKEN

Houtstook is een groot en nog steeds snel groeiend probleem. Stoken van hout in open haarden en houtkachels geeft een grote verborgen overlast, vooral met het gevaarlijke fijnstof (zie ook elders deze site) en moet sterk aan banden worden gelegd en/of gefilterd.
Meer dan een kwart van de Nederlandse huishoudens heeft een open haard of houtkachel, meer dan 30 % van de Nederlanders heeft last van houtrook van de buren en in 272 gemeenten kwamen de afgelopen twee jaar ruim 3000 meldingen binnen van houtrookoverlast, het topje van de ijsberg. De fijnstofemissie door houtstook is de fijnstofemissie van het verkeer al voorbij. Ter vergelijking: 2 uur de open haard of vier uur de houtkachel laten branden, zorgt voor evenveel fijnstof als een auto die van Brussel naar Wenen rijdt (ca. 1100 km).
Houtstook is zéér slecht voor de gezondheid. Volgens nieuw onderzoek is fijnstof die vrijkomt bij verbranding van hout, schadelijker dan fijnstof die vrijkomt bij diesel. En houtrook is twaalf maal schadelijker dan sigarettenrook (bij eenzelfde rookdichtheid). Naast fijnstof en het nog gevaarlijker ultrafijnstof komen bij houtstook nog allerlei andere gifstoffen vrij zoals PAK’s, VOS, dioxine, koolmonoxide en acroleïne. Al deze stoffen leveren een scala aan gezondheidsklachten op en zorgen voor een kortere levensverwachting.
Houtstook is niet duurzaam en brengt het klimaat grote schade toe. Bij de verbranding van hout ligt de uitstoot van CO2 per GJ bijna twee keer hoger dan de CO2-uitstoot die bij de verbranding van Gronings aardgas vrijkomt. Houtverbranding levert zelfs meer CO2-uitstoot dan steenkool!
Bomen hebben zoveel veel meer tijd nodig om te groeien, dan dat het duurt om ze op te stoken. De opname van koolstof uit CO2 gaat heel langzaam, terwijl bij houtstook een aanzienlijke hoeveelheid koolstof direct in de lucht komt als CO2. Roetdeeltjes komen zelfs op de Noordpool terecht en zorgen daar voor extra absorptie van zonlicht.
Het is dan ook niet houdbaar om subsidie te blijven geven op pelletkachels en biomassaketels 1,5.
De Rijksoverheid (ministerie van EZ) promoot pelletkachels en biomassaketels door het verstrekken van ISDE-subsidie2. Houtstook wordt in de campagne duurzame warmte3 namelijk aangemerkt als duurzame en schone energie. Het tegendeel is waar: houtstook is niet duurzaam, zeer vervuilend, zeer ongezond en slecht voor het klimaat. Uit onderzoek is gebleken dat een houtkachel ook nog eens 4 tot 6 keer meer uitstoot in de praktijk dan fabrikanten opgeven. In woongebieden levert dit vele ‘hotspots’ met hoge concentraties schadelijke stoffen, óók in Leiden.

  • De gemeente Leiden neemt wel afstand van gas en olie als brandstof, bevordert wind- en zonne-energie, maar zou ook nadrukkelijk afstand moeten nemen van ongecontroleerde en ongefilterde biomassa(bij)stook, waaronder biomassacentrales en pelletkachels. Houtstook is ongezond en slecht voor het milieu. Zij zegt weliswaar wel dat biomassa invloed heeft op luchtkwaliteit, maar zou het ook geen alternatief moeten laten zijn voor monumenten en bebouwing in de binnenstad, zoals zij elders in nota’s oppert.
  • De gemeente Leiden geeft een bescheiden – vergoeding aan de wijkambassadeurs (blz. 7). De gemeente zou moeten kunnen sturen op het geven van adviezen. De gemeente zou de wijkambassadeurs moeten instrueren om geen pelletkachels en biomassaketels te promoten en adviseren bij het verduurzamen van woningen.
  • De gemeente wil via het Warmteplan aansluitingen op het warmtenet ( de zgn. “warmterotonde” met restwarmte vanuit de haven en industrie van Rotterdam ) verplicht kunnen stellen voor nieuwbouw. Op dezelfde manier zou de gemeente via de Warmtevisie moeten voorschrijven dat corportaies en porjectontwikkelaars bij nieuwbouw géén rookkanalen mogen aanleggen, naast dat ze geen gasaansluiting meer mogen hebben.

Los van de Warmtevisie zou een ontmoedigingsbeleid voor houtstook (houtkachels, pelletkachels, open haarden, tuinhaarden, vuurkorven, barbecues, fakkels) ontwikkeld moeten worden. Hierin kan gebruikt gemaakt worden van de Stookwijzer4. Sterk pleitbezorger van en denktank over deze punten is Milieudefensie Leiden. Voor deskundige adviezen op dit gebied kan men terecht bij contactpersoon Pieter de Krom , tel.nr. 06 551 00307, leiden@milieudefensie.nl
LONGFONDS
Het Longfonds heeft in een brief aan alle Nederlandse gemeenten aangegeven dat houtrook ziek maakt en gezondheid het uitgangspunt zou moeten zijn van het gemeentelijk beleid tegen houtrook. Ze noemt als eerst te nemen maatregel tegen houtrook het stoppen van de landelijke subsidie op pelletkachels.
VOETNOTEN
(1. Longfonds: zie alinea hierboven)
2Investeringssubsidie Duurzame Energie
3https://www.milieucentraal.nl/duurzame-warmte/ schrijft:
“De Campagne Duurzame Warmte geeft een inzicht in de mogelijkheden om je huis op een duurzame manier te verwarmen en te zorgen voor warm water.”
“De campagne is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Greenpeace, de brancheverenigingen voor biomassaketels (NBKL), pelletkachels (Nbpi), warmtepompen (DHPA) en zonneboilers (Holland Solar), de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Stichting Duurzame Energie Prestatie Keur en voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.”
4https://www.stookwijzer.nu/about

Het fantastische volksinitiatief van het Singelpark wordt zwaar omarmd door Partij Sleutelstad. Het is een broodnodige, nee, ademnodige groene long tussen de stadskern en de stads-schil, voor beide dus van essentieel gezondheids- en recreatiebelang. Je gaat er straks ademloos naar kijken en van genieten… Er zijn echter nog wel een paar knelpuntjes inzake de onderdelen Ankerpark en Katoen/Lakenpark, die wethouder Paul Dirkse inzake bomen en inrichting in de communicatie met buurtplatforms heeft laten liggen. Het overleg is door hem zelfs gestaakt en gaat pas weer van start als een duur extern bureau zich daarover heeft gebogen…! Onnodig en ondemocratisch om de wijk-klankbordgroepen terzijde te schuiven ! Een uitstekend onderwerp dus voor een wijkreferendum, een van de speerpunten van Partij Sleutelstad ! Maar dat is niet het enge groene aspect van PS. Niet alleen zijn wij sterk geporteerd voor vergroening en klimaatsmaatregelen, verduurzaming woningbouw, “ontgassing” (met gemeentesubsidie) en het behoud van groene sportvelden (en: niet méér kunstgras) en alle huidige parken, kinderboerderijen en volkstuincomplexen. Wij willen ondanks de erkenning van de noodzakelijke verdichting en inbreiding van de stad voor sociale en starterswoningbouw, geen woningbouw op groen of voor de neus en in het licht van bestaande woningen, geen hoogbouw pal naast groen en alleen hier en daar opgeven van een kunstgrasveld in een complex met fieldsharing door sportclubs. Leiden moet nu echt eens Kappen met Kappen en uit haar inmiddels ter compensatie van bomenkap ruim gevulde Bomenfonds veel meer vervangende bomen planten dan nu. De achterlopende gemeentelijke compensatie van door gemeentelijke plannenmakerij verdwenen volkstuinen (500 van de 1800 !) moet ook versneld ter hand worden genomen. Verder behoren bij de klimaat-maatregelen het aan banden leggen van ongefilterde hout- en alles-verbranders (f-ijnstofalarm door het Longfonds en Milieudefensie), meer 40- en 30-km en oude diesel-vrije zones in de stad.