Algemene Beschouwingen – Bijdrage Maarten Kersten: “Heb vertrouwen in onze inwoners en geef hen meer zeggenschap”

Donderdag 24 juni vonden de algemene beschouwingen plaats in de Leidse gemeenteraad. Met de algemene beschouwingen geven de Leidse fractievoorzitters het startschot voor de behandeling van de jaarstukken 2020, de voortgangsrapportage 2021 en de kaderbrief 2021-2025. In zijn bijdrage kaartte onze fractievoorzitter Maarten Kersten de bezuinigingen in het sociaal domein, de verslechterende financiële positie van onze stad en het keer op keer weinig tot niets doen met de inbreng van burgers in inspraak- en participatietrajecten aan. Voor de collegepartijen had hij een goed advies: “Heb vertrouwen in onze inwoners en geef hen zeggenschap over de toekomst van onze geliefde stad.”

Lees hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Maarten Kersten:

Partij Sleutelstad zal veel van haar inbreng komende weken in de raadscommissies inbrengen. Wel willen wij vanavond alvast de volgende drie punten naar voren brengen:

Wij zijn bezorgd en bedroefd over de opnieuw terugkomende taakstelling in de kaderbrief om meer dan zes miljoen te bezuinigen in het sociaal domein. Bovenop alle eerdere bezuinigingen die dit college al heeft doorgevoerd. Onwenselijk en niet realistisch. De Leidenaren die het moeilijk hebben of een kleine portemonnee hebben worden hard geraakt. Het college mag dan een linkse signatuur hebben, maar sociaal is zij niet.

Ook de financiële positie van de gemeente is voor onze fractie een punt van zorg. Volgens de prognoses gaat de schuldquote oplopen naar 197% procent. Bijna 1 miljard. De collegepartijen kunnen nog zoveel zalvende argumenten van stal halen, maar dit is gewoon teveel. Dat kan ook de enige conclusie zijn uit de begrotingsscan van de provincie: van de zes signaalwaardes stond er bij het begin van dit college slechts één op oranje – oftewel “meeste risico”. Nu zijn dat er vier. En dan moet nog aangetekend worden dat van een sluitende begroting slechts sprake is door de onrealistische en echt onverantwoorde bezuinigingstaakstelling in het sociaal domein.

De gevolgen voor volgende colleges zijn groot: kapitaallasten die stijgen naar 54 miljoen leggen een grote druk op de begroting. Een bedrag dat groter is dan veel van de beleidsprogramma’s uit de begroting. Over dat deel van de begroting heeft de gemeenteraad geen invloed meer. De door de schulden noodzakelijke rentebuffer is groter dan de eerder genoemde bezuinigingstaakstelling.

Maar wat wij het college het meeste kwalijk nemen is de omgang met de inspraak van onze inwoners. Keer op keer wordt er te weinig met de inbreng van burgers in participatietrajecten gedaan. Mijn spreektijd is veel te kort om de vele voorbeelden te noemen, maar vele zijn al door ons en dhr. Theeuwen ingebracht bij de toelichting op de motie van afkeuring.

Ik wil afsluiten met de volgende woorden:

Heb vertrouwen in onze inwoners en geef hun zeggenschap over hun stad en eigen buurt. Daar zet Partij Sleutelstad zich voor in. Komend jaar kan Leiden kiezen voor een bestuur dat wel naar hun luistert en hen laat meebeslissen over de toekomst van onze geliefde stad.