AMENDEMENT:

Datum: 10 november 2022

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2023 – Verzamelamendement

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

BESLUIT

  • Incidenteel in 2024 80.000 euro toe te voegen aan programma 2 Veiligheid, beleidsterrein 2A Veiligheid zodat het team Stedelijke Jeugdaanpak ook in 2024 budget heeft om de jeugdoverlast in de Stevenshof te bestrijden.
  • Deze inzet uiterlijk voor de begrotingsbehandeling eind 2024 te evalueren.
  • Dit bedrag te dekken vanuit de vrije ruimte in de concernreserve.
  • De tabel bij besluitpunt 1 overeenkomstig te wijzigen.

Thijs Vos (PS)

Maarten de Crom (VVD)

  •  

Toelichting

De Stedelijke Jeugdaanpak kenmerkt zich door een combinatie van repressie en het bieden van perspectief, het verbinden van het zorgdomein, het veiligheidsdomein en onderwijs met een sterke regierol van de gemeente. Hierbij is ook oog voor het ‘systeem’ (gezin, school, wijk, vrienden) van de jongere. De aanpak loopt inmiddels enkele jaren, wordt algemeen gezien als succesvol en vernieuwend en ontwikkelt zich nog steeds.

De Stevenshof is een van de ‘focuswijken’ waar de Stedelijke Jeugdaanpak zich op richt. Het afgelopen jaar is het aantal meldingen niet afgenomen en werd er zelfs overgegaan tot het afkondigen van een samenscholingsverbod bij de schoolpleinen. Er is veel aandacht voor de Stevenshof vanuit politie en handhaving maar op dit moment is er te weinig capaciteit om hier flexibel en adequaat op in te spelen.

Op dit moment is er voor 2022 en 2023 voldoende budget beschikbaar voor inzet van de Stedelijke Jeugdaanpak in de Stevenshof. Gezien de recente ontwikkelingen (samenscholingsverbod, noodbevel burgemeester) en het aanhoudend aantal meldingen is duidelijk dat inzet op handhaving en preventie van jeugdoverlast nodig blijft in de Stevenshof. Daarom wordt met dit amendement budget beschikbaar gesteld om de inzet van de Stedelijke Jeugdaanpak ook in 2024 te continueren. De reden om hiervoor incidenteel budget beschikbaar te stellen is dat de verwachting dat de jeugdoverlast in de Stevenshof, door de inzet van de Stedelijke Jeugdaanpak, een keer zal stoppen.

Het voorstel is om deze extra uitgave uiterlijk voorafgaand aan de behandeling van de Kaderbrief 2025-2029 te evalueren, zodat de raad tijdig een goede afweging kan maken over de mogelijke voortzetting ervan.