Bijdrage Maarten Kersten bij behandeling Agenda Autoluwe Binnenstad

Datum: 18 februari 2021 (Raadsvergadering)

Partij Sleutelstad is trots op onze historische binnenstad. Het kloppende hart van onze prachtige stad. Door de steeds grotere belasting van de schaarse openbare ruimte dreigt ons kloppende hart echter dicht te slibben. Nu al prijkt onze binnenstad helaas bovenaan op de landelijke lijsten qua verstening, het aantal verkeersongevallen en fijnstof. De Leidse binnenstad is simpelweg niet gebouwd voor zoveel verkeer.

Daarom is Partij Sleutelstad voorstander van een autoluwe binnenstad. Daarmee kunnen we de binnenstad groener, mooier en leefbaarder maken, de verkeersveiligheid serieus aanpakken en haar historische potentie volledig benutten. De meeste burgers en ondernemers zijn bovendien in grote lijnen voor het voorliggende plan. We zijn blij met de toezeggingen om – buiten de Hooi- en Langegracht – op en binnen de singels consequent de 30KM-norm te hanteren en handhaven en de stappen die worden gezet om de toegankelijkheid voor mindervaliden te handhaven en het daarbij betrekken van het platform gehandicapten.

Tegelijkertijd kent het plan ook verschillende tekortkomingen. Om de autoluwe binnenstad daadwerkelijk te laten slagen zal de raad moeten bijsturen.

De grote reductie van parkeerplaatsen berust teveel op wensdenken. Ook in de autoluwe binnenstad blijft de auto een belangrijk vervoersmiddel. In het plan zijn echter onvoldoende realistische alternatieven. Twee derde van de bewoners maakt zich daarover zorgen. Met de VVD dienen we daarom een motie in om pas parkeerplaatsen te verwijderen nadat er voldoende alternatieven zijn gerealiseerd.

Over het verplaatsen van de busroutes dient niet nu al een besluit te worden genomen. Daarover loopt immers nog een participatietraject en dat wordt nu doorkruist. Dat getuigt niet van goed bestuur. In een open bestuurscultuur worden besluiten niet op basis van geheime rapporten genomen, maar in overleg met bewoners. Met de SP dienen we daarom het voorstel in om dit uit het besluit te schrappen.

Helaas is de participatie sowieso verre van vlekkeloos verlopen. Zwaar teleurgesteld zijn we met de gang van zaken rond de Zijlsingel. De gemeente had aan de buurt een herinrichting toegezegd om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar zonder overleg of überhaupt communicatie is daar van afgezien. De wethouder gaat gelukkig excuses aanbieden en alsnog met de buurt kijken wat wel aan de verkeersknelpunten kan worden gedaan, maar het blijft een kwalijke zaak. We blijven dit monitoren.

Bij de uitwerking van de agenda in concrete projecten dient dit beter te gaan. Daarom doen we met het CDA een voorstel om participatie te verankeren in convenanten met wijkverenigingen en ondernemers.

Ten slotte biedt de autoluwe binnenstad ook een uitgelezen kans om de door de rekenkamer geconstateerde achterstanden op het vlak van vergroening weg te werken. Met het CDA dienen we daarom een voorstel in om de ruimte die vrijkomt hoofdzakelijk in te zetten om de stad groener te maken en niet in extra steen. 

Stemverklaring motie VVD m.b.t. Rijnzichtbrug

Hierover hebben we lang het hoofd gebroken. Net als de VVD hebben we grote zorgen over het tijdelijk afsluiten van de Rijnzichtbrug. De motie is echter geen oplossing. Door het niet opnemen van de Rijnzichtbrug in de proef, maar wel afsluiten van de Turfmarkt, verplaatst het verkeer zich naar de Morsweg, terwijl daar de verkeersveiligheid en overlast al erg problematisch is. Dat is bovendien een slag in het gezicht van de bewoners van Transvaal die al zo lang op een oplossing wachten. Hun belangen wegen in deze voor ons zwaarder; daarom zullen we tegen de motie stemmen.

Stemverklaring bij het hele voorstel

Het is zeer teleurstellend dat de voorstellen om de problemen en tekortkomingen in het huidige plan te herstellen zijn weggestemd. De collegepartijen brengen daarmee het slagen van de autoluwe binnenstad in gevaar. Alle voor- en nadelen overwegende zullen wij tegen stemmen, gezien de problemen op het vlak van parkeren, participatie en bereikbaarheid als belangrijke kanttekening. Bij de uit deze agenda volgende besluiten zullen we er alles aan doen om alsnog bij te sturen.

 

 

 

Erelid / Adviseur