Bijdrage Maarten Kersten bij behandeling Parkeerbelastingverordening

Datum: 15 december 2020 (Gemeenteraad)

In het voorliggende voorstel worden te drastische verhogingen van de parkeerbelastingen voorgesteld. De verviervoudiging van de tweede parkeervergunning en verzevenvoudiging van de derde vergunning jaagt huishoudens met honderden euro’s op de kosten, oplopend tot €500 voor huishoudens die nu drie vergunningen hebben. In één keer.

Hoewel Partij Sleutelstad het streven naar duurzamere mobiliteit en beter concentreren van parkeren in parkeergarages zeker onderschrijven, gaan deze verhogingen echt te ver. We moeten niet vergeten dat er al verschillende lastenverzwaringen plaatsvinden en deze verhoging vooral de koopkracht van Leidenaren met een kleinere beurs aantast.

Partij Sleutelstad dient daarom allereerst een amendement in om deze lastenverzwaring te beperken:

Géén verviervoudiging van de tweede vergunning, maar een verdubbeling.

Géén verzevenvoudiging van de derde vergunning, maar een verdrievoudiging.

Er blijft daarmee een prikkel in het tarievenstelsel, maar zonder onredelijke verzwaring van de lasten en aantasting van de koopkracht.

Indien toch besloten wordt om de voorgenomen verhogingen door te voeren, dan zou dit in ieder geval gefaseerd dienen te gebeuren, zoals bij de riool- en afvalstoffenheffing. Dat verlicht de pijn van deze verzwaring en geeft burgers meer de tijd om zich aan te kunnen aanpassen. Daarom dienen we ook een amendement in om de verhogingen over drie jaar te spreiden.

Wij doen daarbij een dringend beroep op de raad om te kiezen voor redelijke en betaalbare parkeertarieven.

Erelid / Adviseur