Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Agenda Autoluwe Binnenstad

Datum: 11 februari 2021  (Leefbaarheid & Bereikbaarheid)

Partij Sleutelstad staat positief-kritisch tegenover dit voorstel. De openbare ruimte is in de Leidse binnenstad een schaars goed; verkeer, leefbaarheid, recreatie en economie leggen conflicterende claims op de beschikbare ruimte. Dat zal in de toekomst alleen maar erger worden en vereist dat wij een keuze maken.

Een autoluwe binnenstad maakt het mogelijk om de binnenstad groener, mooier en leefbaar te maken en biedt kansen om de verkeersonveiligheid serieus aan te pakken. Tegelijkertijd is dat slechts een deel van het verhaal. Autoluw gaat ook gepaard met grote uitdagingen en risico’s, zoals op het vlak van bereikbaarheid.

Het risico op disbalans is dan ook groot; daarom heeft mijn fractie de voorliggende agenda met veel aandacht gevolgd, zo ook moge blijken uit het grote aantal technische vragen dat wij hebben gesteld. Daarom eerst een zeer groot woord van dank aan de wethouder en zijn ambtenaren. Dat heeft ons zeer geholpen bij onze voorbereiding en positionering.

In algemene zin zijn wij positief over de door het college gepresenteerde agenda, zij het dat wij tegelijkertijd ook diverse haken en ogen zien.

[Participatie]

Om te beginnen met de participatie. Een zo ingrijpend besluit kan alleen samen met de stad worden genomen. Hoewel bewoners en stakeholders zich in grote lijnen lijken te kunnen vinden in de keuze voor autoluw, kent het participatieproces op een aantal flinke tekortkomingen. De participatie heeft nog niet eens 1% van de binnenstadbewoners bereikt. Tekenend vonden wij dat op basis van het traject voorgenomen was om het straatprofiel van de Garenmarkt te vervangen, maar dat dit vervolgens voor het gros van de buurtbewoners als een totale verassing komt. Hierover is al het nodige gewisseld in de technische vragenronde, maar wij zouden graag zien dat de wethouder ook formeel toezegt dat een eventueel besluit over een nieuw straatprofiel pas na overleg met de bewoners wordt genomen.

Dat zeer ingrijpende keuzes gemaakt zijn die als een verrassing komen voor de direct betrokkenen lijkt in deze agenda echter een patroon te zijn: het deprioriteren van de Zijlsingel, het doorkruisen van het participatietraject Gebiedsvisie Stationsgebied en de afsluiting van de rijnzichtbrug. In dat laatste geval kan deze verassing wel op steun rekenen, maar dat geldt niet voor die eerdere twee. Die brengen we graag in als discussiepunt.

Met name de gang zaken bij het deprioriteren van de Zijlsingel vinden wij ontluisterend. De buurt wacht al jaren op een aanpak van de verkeersonveiligheid en andere verkeersknelpunten. Dat is ook door het vorige college toegezegd, maar nu wordt zonder enige vorm van overleg het gereserveerde geld ingezet om de autoluwe binnenstad te financieren. Er is tot driemaal toe niet eens gereageerd op mails van de wijkvereniging. Wij zijn verbijsterd dat de gemeente zich zo opstelt, terwijl er al genoeg problemen op het vlak van participatie voordoen.

Wij verwachten van de wethouder in ieder geval de toezeggingen dat hij zo snel mogelijk in gesprek gaat met de wijk, dat de problemen op korte termijn worden aangepakt en een garantie dat hiervoor voldoende financiële middelen beschikbaar zullen zijn.

Daarnaast doen wij een appel op de wethouder om bij de uitwerking van de autoluwe binnenstad niet alleen te informeren en te raadplegen, maar ook voor hogere participatietredes te kiezen.

[Bereikbaarheid]

Een andere zorg die mijn fractie heeft zijn de gevolgen van het afsluiten van de Turfmarkt en Rijnzichtbrug op de bereikbaarheid van Leiden. Dit najaar al zal daarmee geëxperimenteerd worden. Hoe blij we ook zijn met dat het college zo snel en serieus aan de slag gaat met het fietsveilig maken van de Morsweg, zijn wij wel bezorgd. Gaat dit niet leiden tot veel sluipverkeer en, gezien de Rijnlandroute nog niet gerealiseerd is tot overbelasting van de Dr. Lelylaan? De tijdelijke afsluiting van de Churchillbrug en de Julius Caesarbrug hebben tot problemen en chaos geleid. Wij zouden graag een nadere reflectie van de wethouder willen over hoe dat voorkomen kan worden.

[Inclusiviteit]

Goede bereikbaarheid is in het bijzonder van belang voor mindervaliden. Het kan niet zo zijn dat door de autoluwe binnenstad de toegankelijkheid voor deze doelgroep in het geding komt. Gelukkig heeft de wethouder toegezegd dat het aantal mindervaliden-parkeerplaatsen niet verminderd wordt en dat alle delen van de binnenstad toegankelijk blijven voor invalidentaxi’s. Over dat laatste zijn we wel erg benieuwd hoe dat praktisch gerealiseerd kan worden in autoloze straten? Daarnaast resteert bij ons de zorg dat de nieuwe busroutes tot langere loopafstanden leidt. Graag daarover nog een reactie van de wethouder.

[Parkeren]

Verder hebben wij ook zorgen over het verwijderen van het aantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Dat biedt enerzijds kansen, maar dient tegelijkertijd wel gepaard te gaan met voldoende realistische alternatieven. Dat brengen we als discussiepunt in.

[Restpunten]

Resterend hebben wij nog de volgende voorstellen:

  1. Het inzetten van de ruimte die ontstaat door deze agenda hoofdzakelijk in te zetten om de achterstanden op het vlak van vergroenen in te lopen;
  2. Het consequent hanteren en handhaven van de 30-KM norm op en binnen de singels, met uitzondering van de hooigracht en langegracht;
  3. Herinvoering van de knipperbol.

Dank voorzitter.

Fractievoorzitter

 

Woordvoerder:

Democratisering en Participatie,

Energietransitie, Financiën