Bijdrage Thijs Vos bij behandeling inleidend referendumverzoek Roomburgerpark

Datum: 26 november 2020 (Leefbaarheid & Bereikbaarheid)

Vaststelling vraagstelling referendum

Gehoord hebbende de stakeholders heeft de referendumkamer een zakelijke en neutrale vraag opgesteld. Hoewel wij wel enige twijfels hebben over of de vraag ook voldoende helderheid biedt over de inhoud – zoals ook ingebracht bij de consultatiebijeenkomst – dient dit wat ons betreft desondanks de vraag te worden. Politisering over wat de vraag moet worden vinden wij niet goed voor het verdere verloop van het referendumproces. Wat ons betreft kan dit dus als hamerstuk naar de raad.

Organisatorische aspecten definitief referendumverzoek

Wij zijn blij dat er gekozen is om het definitief verzoek al direct op 7 december te laten starten. Dat maakt het mogelijk om het referendum met de Tweede Kamerverkiezingen te combineren. Met het formulier zijn we het eveneens akkoord.

Over de locaties willen we het graag hebben:

Eigenlijk leek het ons gezien de voortdurende Corona-crisis en de adviezen van het RIVM, beter om zolang de pandemie voortduurt om in plaats van op locatie tekenen toe te staan dat mensen thuis een handtekeningenlijst kunnen printen en getekend kunnen insturen. Het zijn immers overwegend ouderen die geen DigiD hebben en aangewezen zijn op fysiek tekenen. Maar goed: nu nog de procedure wijzigen voor dit referendum is natuurlijk niet wenselijk en we hebben ook net de mening van de commissie gehoord.

Wat betreft de gekozen locaties zelf:

  • We begrijpen het uitgangspunt om zoveel mogelijk gemeentelijke en semi-gemeentelijke instellingen te kiezen, maar we zijn niet gelukkig met de huidige voorgestelde locaties.
  • Het onderwerp van het referendum speelt bovenal in de burgemeesterswijk – juist in die wijk zullen ongetwijfeld veel mensen willen tekenen –, maar er is geen locatie in de wijk zelf.
  • Wij vinden dat ook een tekenlocatie in de wijk zelf dient te zijn en denken daarbij aan bijvoorbeeld de Jozefschool, de Lorentzschool of de Vredeskerk. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan lijken MBO Rijnland of Matilo ons eventueel ook nog geschikte locaties.
  • Verder is er door het wegvallen van het stadhuis geen locatie in de binnenstad. Dat lijkt ons eveneens onwenselijk. We zouden graag toch ook een locatie in de binnenstad zien, bijvoorbeeld de BplusC-locatie aan de Nieuwstraat.
  • Graag een reactie van het college of dit mogelijk is en hoor ik graag hoe de collega’s hier over denken.

Ten slotte zouden we ook de organisatie van referenda tijdens de Corona-crisis kort aan de orde willen stellen. Om de verkiezingen Corona-proof te kunnen organiseren, heeft het parlement een tijdelijke wet aangenomen waarmee kan worden afgeweken van de kieswet. Deze geldt echter – ten minste naar de letter van de wet – enkel voor verkiezingen en niet voor de referenda. Mogelijk is er sprake is van automatische doorwerking, maar dan nog lijkt het ons zorgvuldiger om door een tijdelijke wijziging de verordening te stroomlijnen met de tijdelijke landelijke wetgeving. Dat vergt een kleine moeite en voorkomt later eventuele juridische problemen.

We kijken uit naar het referendum. Dank voorzitter.

Fractievoorzitter

 

Woordvoerder:

Democratisering en Participatie,

Energietransitie, Financiën