Bijdrage Thijs Vos bij Begroting 2021-2024 - Programma 1: Bestuur en Dienstverlening

Datum: 10 september 2020 (Werk & Middelen)

Dank voorzitter.

Allereerst zijn wij positief dat het college ervoor kiest om te snijden in de representatiekosten. In financieel moeilijke tijden is het belangrijk om ook naar het versoberen van je eigen uitgaven te kijken. Vanuit dat licht vinden wij dat gezien de hoge kosten dat, mocht het weer aan de orde komen, ook het fysiek vergaderen zou moeten worden heroverwogen.

Ten tweede: de regionale samenwerking. Dit is een voortslepende discussie. Partij Sleutelstad is voorstander van een fusie in de regio, maar realiseert zich ook dat er binnen de buurgemeentes hiertegen grote bezwaren zijn.

Echter: Onlangs heeft het ministerie van binnenlandse zaken aangekondigd om te experimenteren met een nieuwe vorm van samenwerking: de federatiegemeente. En daarvoor ook geld beschikbaar stelt.

Hoewel deze vorm nog nader uitgewerkt wordt, komt dit er grofweg op neer dat gemeentes samengaan in een federatie, maar tegelijkertijd wel een deel van hun bevoegdheden en een eigen bestuur behouden. Dat komt tegemoet aan de bezwaren van de buurgemeentes.

Wij zien hier kansen in voor betere regionale samenwerking en zouden graag zien dat het college de mogelijkheden hiervoor verkend en in gesprek gaat met BZK en de buurgemeentes. Graag hoor ik ook hoe de collega’s hier tegenover staan.

Verder zal de zeggenschap van de Leidse burger uiteraard een belangrijk aandachtspunt voor ons in het komende jaar.

Het opzeggen van het vertrouwen van de acht buurtverenigingen in de gemeente is wat ons betreft een teken aan de wand.

Hierover is al uitgebreid stilgestaan bij de kadernota, maar wij zouden van de wethouder wel graag horen hoe de gesprekken met de wijkverenigingen zijn verlopen en wat de uitkomsten hiervan waren. Zijn daaruit ook conclusies getrokken?

Ten slotte zullen wij binnenkort met voorstellen komen voor het verdiepen van de Leidse democratie met directe democratie. Daarover gaan wij dan graag met jullie in gesprek.

Fractievoorzitter

 

Woordvoerder:

Democratisering en Participatie,

Energietransitie, Financiën