Bijdrage Thijs Vos bij begrotingsdebat Stedelijke Ontwikkeling en Energietransitie

Datum: 1 november 2022  (Stedelijke Ontwikkeling)

Dank voorzitter.

Leiden staat voor een enorme bouwopgave: in 2030 moeten er 8.500 woningen zijn toegevoegd. Het college wil daarom de bouwproductie verhogen naar 1.000 woningen per jaar. Die woningen zijn nodig, maar wij vragen ons ook af hoe realistisch dat is in de context van de stikstofcrisis, de stijgende bouwkosten, enorme personeelstekorten en rechtszaken. Graag een reflectie.

Partij Sleutelstad is ook benieuwd hoe het college kijkt naar de groei van de stad op lange termijn. Is er een grens aan wat de stad aan groei aan kan? Of blijven we ook na 2030 bouwopgave op bouwopgave stappelen?

Juist omdat de ruimte in Leiden schaars is, is het van het grootste belang dat we ook daadwerkelijk de woningen toevoegen die we nodig hebben: corporatiewoningen, middenhuur en betaalbare koopwoningen. De afgelopen jaren was dat niet het geval. Gelukkig worden stappen in de goede richting gezet:

Het percentage in de sociale en middensegmenten wordt verhoogd naar 70%. Corporaties worden meer in stelling gebracht.

Wat betreft de norm sociale huur. Deze is nu aan het aantal woningen gekoppeld. We zien daardoor in de praktijk dat er vaak vooral hele kleine woninkjes worden gebouwd. Ons eerste discussiepunt is om deze norm ook te koppelen aan het vloeroppervlakte.

Wat betreft middensegment. Partij Sleutelstad heeft in juni samen met VVD en SvL een motie ingediend om ook een norm aan betaalbare koopwoningen te koppelen. Die motie is aangenomen. Graag willen de wethouder oproepen om hier voortvarend aan de slag mee te gaan en om aan te geven hoe het hier mee staat.

De ambitieuzere normen vergroten ook de kans op onrendabele toppen. In de begroting is echter geen budget uitgetrokken om dit op te vangen. Levert dit geen grote risico’s op, vragen we aan de wethouder

Naast de ambitieuzere normen is PS erg te spreken over de zelfbewoningsplicht en de verhuurvergunning. Met de invoering van de verhuurgunning krijgen we een nieuw, sterk middel om malafide verhuur tegen te gaan. We willen hiermee een vlotte start maken. Daarom moet de capaciteit tijdelijk geïntensiveerd worden. Dat is ons tweede discussiepunt.

Ten derde willen we een voorstel doen voor meer samenwerking tussen de gemeente, corporaties en VvE’s op het vlak van beheer in wijken met veel collectief bezit.

Ten vierde de huisvesting van statushouders. Die verantwoordelijkheid wordt nu voor 98% door corporaties gedragen. En daarmee bijna volledig gedragen door kwetsbare wijken en de meest kwetsbare groepen op de woningmarkt. Een slechte zaak. We willen een eerlijke verdeling over wijken en dat de particuliere sector eindelijk haar verantwoordelijk neemt. Dat laatste is een discussiepunt. Wat betreft de verdeling over wijken: het college kon naar aanleiding van onze vragen daarover, geen inzicht geven in het aantal gehuisveste statushouders per wijk. Graag willen we een toezegging dat hij hier bij de kaderbrief alsnog inzicht in biedt.

Dan de energietransitie:

Partij Sleutelstad maakt zich enorme zorgen over de bizarre energieprijzen. Ondanks de rijksmaatregelen, worden tienduizenden Leidenaren en talloze ondernemingen en verenigingen door deze prijsstijgingen tot wanhoop en in de armoede gedreven. Waar het rijk draalt, worden door Leidse wethouders serieuze stappen gezet om de ergste schade op te vangen, maar het blijft pleisters plakken. Veelal beperkt tot minima, terwijl de crisis zich uitstrekt tot middeninkomens en bedrijven.

In WM en OS vangen ze de klappen op, maar in deze commissie kunnen we voor een duurzame oplossing zorgen met isoleren. Daarom willen we 30 miljoen euro beschikbaar stellen voor een Leids isolatie-offensief naar voorbeeld van Amsterdam.    

Ons laatste discussiepunt gaat over de informatievoorziening aan eigenaren van oude woningen bij het verduurzamen van hun woning. Wat ons betreft moet hier meer gerichte informatie beschikbaar voor komen.

Tot zover voorzitter.

Fractievoorzitter

 

Woordvoerder:

Democratisering en Participatie,

Energietransitie, Financiën