Bijdrage Thijs Vos bij behandeling onderzoeksopzet Participatie n.a.v. motie "Participatie Onafhankelijk Belicht"

Datum: 10 december 2020 (Leefbaarheid & Bereikbaarheid)

Het is hoognodig dat participatie goed onder de loep wordt genomen. Afgelopen dagen is dat weer gebleken met de berichten dat de toenadering tussen de gemeente en de buurtverenigingen nog altijd in een impasse bevindt.

Heel goed dat nu serieus met dit onderzoek aan de slag wordt gegaan. We zijn grotendeels akkoord met de opzet, maar we missen nu wel nog het aspect of burgers in de participatietrajecten wel voldoende mogelijkheden hebben om invloed uit te oefenen op het beleid? Past het gekozen niveau – vaak raadplegen of adviseren in de terminologie van de participatieverordening – wel bij de wensen en behoeftes van Leidenaren. Of zou niet vaker voor coproductie en meebeslissen gekozen moeten zijn? Wij zouden graag zien dat dit aspect ook nadrukkelijk meegenomen wordt in de onderzoeksopzet.

Eveneens zeer belangrijk is het aspect of we met participatie wel iedereen bereiken? Uit de praktijk weten we dat representativiteit in participatietrajecten vaak ondermaats is.

Verder wil ik nog opmerken dat we in Leiden niet opnieuw het wiel moeten uitvinden. Er zijn in Nederland al heel veel onderzoeken naar en reflecties over participatie verricht. In het huidige onderzoek zou daarmee ook de verbinding moeten worden gezocht.

Wat betreft de betrokkenheid van de raad, is het heel goed dat de raad bij de verdere uitwerking en uitvoering van het onderzoek wordt betrokken door middel van een begeleidingscommissie. Het zal u niet verassen dat ik mij namens Partij Sleutelstad daarvoor aanmeld.

Betrokkenheid zou echter niet beperkt moeten blijven tot raadsleden, maar zich ook uittrekken participatiedeelnemers en burgers. Participatie is immers een samenspel van burgers en politiek. Gelukkig wordt die intentie ook genoemd in de opzet, maar wij zouden graag van de wethouder horen hoe hij a) dit concreet voor zich ziet en b) of ook specifiek de binnenstadverenigingen zullen worden betrokken.

Ten slotte, moet het ons van het hart dat we zeer teleurgesteld zijn over de recente ontwikkelingen met de buurtverenigingen. Wij krijgen erg het beeld dat ook in de mediation weer sprake is geweest van eenrichtingsverkeer en zijn verbijsterd dat de verenigingen kennelijk niet eens zijn geïnformeerd over het onderzoek dat wordt opgestart.

Fractievoorzitter

 

Woordvoerder:

Democratisering en Participatie,

Energietransitie, Financiën