Bijdrage Thijs Vos bij behandeling verordening vertrouwenscommissie benoeming, herbenoeming en klankbordgroepen burgemeester

Datum: 1 oktober 2020 (Leefbaarheid en Bereikbaarheid)

Dank voorzitter, wij hebben drie punten die we aan de orde zouden willen stellen en met de commissie van gedachte over willen wisselen.

Ten eerste het voorzitterschap van de vertrouwenscommissie. Voorgesteld wordt in de verordening dat dit als automatisme de fractievoorzitter van de grootste partij is. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarbij dit onwenselijk kan zijn, bijvoorbeeld bij verstoorde verhoudingen, of überhaupt niet mogelijk is. Wij zouden daarom willen voorstellen om de benoeming van de commissievoorzitter door de raad te laten geschieden.

Ten tweede het automatisme dat de fractievoorzitters de vertrouwenscommissie vormen. Wij zouden willen voorstellen om aan fracties zelf te laten wie zij voor de commissie voordragen.

Last, maar zeker not least: In de huidige opzet worden Leidenaren in het geheel niet betrokken in de procedure, terwijl de burgemeester de meeste prominente politieke figuur in de gemeente is. Met zeker in deze tijd ruime bevoegdheden.

De regeling van het burgemeestersreferendum bestaat helaas niet meer. Maar ook binnen de wettelijke kaders zijn er mogelijkheden om burgers een stem in de herbenoemingsprocedure te geven. Andere gemeentes hebben bijvoorbeeld enquêtes ingezet. Wij stellen daarom concreet voor om een enquête uit te zetten in het LeidenPanel en de Vertrouwenscommissie te verzoeken om de resultaten mee te nemen in haar eindoordeel.

Fractievoorzitter

 

Woordvoerder:

Democratisering en Participatie,

Energietransitie, Financiën