Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Kaderbrief 2020 - Programma 10: Werk & Inkomen

Datum: 10 september 2020 (Werk & Middelen)

Dank voorzitter. Partij Sleutelstad is een partij die voor het sociaal domein kiest. Dat hebben we in het verleden altijd gedaan en dat doen we in de tijden van Corona zeker. Het Coronavirus heeft gevolgen voor de gehele maatschappij en alle aspecten van onze manier van leven, maar deze komen onevenredig hard aan bij mensen die al een lastige, precaire of moeilijke situatie zaten. Zij hebben de grootste kans om hun baan en inkomen te verliezen.

Dat maakt een sterk sociaal domein juist nú van belang. Met een dreigende recessie en groeiende werkloosheid, moeten we blijven inzetten op re-integratie en ondersteuning van Leidenaren met een kleine beurs op peil houden.

Weliswaar wordt terecht door het college voorgesteld een deel van de tekorten uit de algemene middelen op te vingen – en wij juichen toe dat het college niet rechtlijnig aan het hek vasthoudt – maar er worden nog altijd behoorlijke bezuinigingen voorgesteld. Kwetsbare groepen worden daardoor dubbel geraakt.

Dat is onrechtvaardig en voor Partij sleutelstad écht geen optie. Wij kiezen – juist nú – voor het Sociaal Domein.

Wij zijn daarom tegen de voorgestelde bezuinigingen en ombuigingen binnen dit programma. Natuurlijk zien we dat er grote financiële tekorten zijn binnen het sociaal domein. Dat vereist dat er structureel meer geld naar het sociaal domein moet. De wethouder moet zich in Den Haag hard blijven maken voor een hogere bijdrage vanuit het rijk. Op de korte termijn zullen de tekorten echter door besparingen op andere terreinen dienen te worden opgevangen. Wij hebben daarover eerder al voorstellen gedaan commissies dan wel gesteund, en zullen dat bij de aankomende programma’s eveneens doen.

 

Fractievoorzitter

 

Woordvoerder:

Democratisering en Participatie,

Energietransitie, Financiën