Leidse bouw- en klimaatambities in gevaar

Vlak voor het zomerreces stond een tweetal alarmerende artikelen in het Leidsch Dagblad over de teloorgang van de sociale woningbouw in Nederland (Leidsch Dagblad, 4 juli 2020). Uit onderzoek van de rijksoverheid en koepelorganisatie Aedes blijkt dat tientallen woningcorporaties in de Randstad er financieel zo beroerd voor staan dat moet worden gevreesd voor de ambities op het gebied van nieuwbouw, woningverbetering en verduurzaming. De corporaties zien de gewraakte verhuurdersheffing (in hun woorden ‘verhuurboete’ genoemd) als oorzaak van de problemen.

De gemeente Leiden heeft zichzelf een ambitieus programma opgelegd dat voorziet in de oplevering van duizenden nieuwbouwwoningen en verduurzaming van de volledige woningvoorraad om zo te kunnen voldoen aan de doelstellingen van het nationale klimaatakkoord. De woningcorporaties zijn daarbij belangrijke partners van de gemeente. De corporaties zien zich echter genoodzaakt een groot deel van hun woningbezit te verkopen en de huren flink te laten stijgen.

Partij Sleutelstad maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de beroerde financiële positie van de woningcorporaties voor de Leidse bouwopgave en voor de realisatie van de lokale klimaatdoelstellingen. Ook maakt de partij zorgen over de sociale gevolgen voor de Leidse huurders. PS heeft het college daarom op 13 juli schriftelijke vragen gesteld over de hier geschetste problematiek. Het college heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om de vragen van PS te kunnen beantwoorden. Wordt ongetwijfeld vervolgd…