Partij Sleutelstad: Zoveel mogelijk inspraak voor buurtbewoners bij nieuwbouw Boshuizerlaan

De gemeenteraad heeft zich op 13 april gebogen over de bouwplannen bij de Telderskade en Boshuizerlaan. Partij Sleutelstad wil dat bewoners meer inspraak krijgen in de planvorming: Het participatieniveau dient ten minste verhoogd worden naar “adviseren” (niveau 3 van 5 op de “participatieladder”) en waar het kan naar “coproductie” (niveau 4). Partij Sleutelstad heeft daarvoor twee moties mede ondertekend. Daarnaast hebben wij verschillende voorstellen gesteund die tegemoet komen aan de bezwaren van omwonenden.

Op de plaats van de Vijf Meihal is de gemeente voornemens om een nieuw woningencomplex te realiseren met maar liefst 400 woningen. Dat komt bovenop andere bouwplannen in de omgeving (het indoor sportcentrum en het Leonardo College). Hoewel buurtbewoners welwillend staan tegenover nieuwbouw en zich erg constructief richting de gemeente hebben opgesteld, maken zij zich terecht ook zorgen over de bouwplannen en de mate waarin zij daar betrokken worden.

Partij Sleutelstad heeft daarom voorstellen gesteund die de bouwhoogte beperken, het groen beter borgen en om te onderzoeken welke maatregelen en investeringen er nodig zijn om de verkeersdruk, verkeersveiligheid en parkeerdruk in goede banen te leiden.

De bewoners moeten ook structureel op een hoger niveau betrokken te worden bij de verdere uitwerking van de plannen. Dat vereist dat omwonenden als volwaardige partij aan tafel moeten worden behandeld. Met SP en CDA hebben we daarom een motie ingediend om standaard een hoger niveau (adviseren) te hanteren en met de PvdA en GroenLinks een tweede motie om dit waar mogelijk te verhogen naar coproductie of adviseren.

Bij de stemmingen bleek helaas dat er nogal gemengde gevoelens heersen bij de coalitiepartijen over het betrekken van de buurt: het voorstel om waar mogelijk adviseren of coproductie te hanteren haalde wel een meerderheid, maar het vertrouwen schenken aan de bewoners om hun standaard op het niveau adviseren te betrekken ging voor de coalitiepartijen een brug te ver. Op aandringen van wethouder Fleur Spijker stemden D66, GroenLinks en PvdA tegen dit voorstel. Dat getuigt van cherry picking.

Het standpunt van Partij Sleutelstad is daarentegen klip en klaar: Buurtbewoners moeten zoveel mogelijk inspraak krijgen over de ontwikkelingen in hun wijk. In de Telderskade én in de rest van Leiden.