Rondvraag over bodemdaling in Leiden e.o.

In heel Nederland lopen 800.000 à 1 miljoen woningen het gevaar op verzakking of zelfs instorting als gevolg door de dramatische droogte in afgelopen zomer. Ook voor huizenbezitters in Leiden e.o. vormt dit een risico. Partij Sleutelstad heeft dit eerder d.m.v. schriftelijke vragen aan de orde gesteld. Dit heeft vooralsnog geen resultaat gehad. Daarom kwam fractievoorzitter Maarten Kersten bij de afgelopen raadsvergadering (18 april) met onderstaande mondelinge rondvragen aan de wethouder.

Uit o.a. onderzoeken van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)) blijkt dat in Nederland 800.000 à 1 miljoen woningen ernstig gevaar lopen op verzakking of zelfs instorting, ten gevolge van de dramatische droogteperiode van afgelopen zomer. Verrotting van houten funderingen door grondwaterdaling of (bij directe plaatsing via stalen palen) het verzakken van klei- en veenlagen vindt nú al plaats bij 25% van de huizen van voor 1970. En dat is volop te zien in 60 gemeenten in zones met veel lagen veen en rivierklei, zoals langs oude en nieuwe rivierbeddingen en dus ook in Leiden. Het KCAF schat dat in 2059 22 miljard euro schade zal zijn aangericht als niet snel maatregelen worden genomen. Per huis is 60.000-100.000 euro schade te verwachten. Van de 330 gemeenten waren ten tijde van onze vragen er al tien actief met dit probleem bezig en drie waren toen al aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Dat keert aan getroffen eigenaren van sociale of particuliere woningen schade uit, mits hun gemeente is aangesloten. Twee gemeenten in onze provincie waren toen al zo voortvarend geweest om zich in allerijl hierbij aan te sluiten. Leiden was dus niet zo vlot en zit hier nog steeds niet bij. In tegenstelling tot Gouda en Rotterdam. Sterker nog, het blijkt dat het Leids gemeentebestuur na al die maanden nog steeds een zeer afwachtende houding aanneemt…!

Het college van B&W antwoordde namelijk op schriftelijke vragen van raadslid Maarten Kersten van Partij Sleutelstad, inmiddels nog steeds niet te hebben overwogen om zich aan te sluiten bij genoemd fonds. Ook niet om anderszins maatregelen te (laten) treffen, eventueel in nauwe coördinatie met regio Holland Rijnland en het Hoogheemraadschap Rijnland.  Het college wacht de resultaten af van de stresstest klimaatadaptatie die op dit moment uitgevoerd wordt, en daarna de stresstest, thema droogte. Na deze stresstests wordt een risicodialoog met de stad en de Raad uitgevoerd en ten slotte wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dan zal , aldus B&W, duidelijk worden wat de kans op schade voor Leiden zal zijn en of we ons bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel zullen aansluiten.

PS stelde daarom in de raadsvergadering van 18 april de volgende vragen: 

Vraag 1:

Vindt het college het acceptabel, dat op deze manier voor de getroffen huiseigenaren, waaronder de sociale corporaties, per dag de schade per huis, per huizenaantal en per gemeente meer toeneemt? Kent het college deze feiten uit het landelijk onderzoek en beseft men daarbij dat we inmiddels sinds onze vorige schriftelijke vragen al weer 8 weken verder zijn ?!

Vraag 2:

Vindt het college niet, dat Leiden de door haar als excuus voor het gebrek aan voortvarendheid aangekondigde stresstests, dialogen en opstellen van plannen eigenlijk beter maar niet moet afwachten? Maar wél zich zo spoedig mogelijk ten bate van zijn inwoners moet aansluiten bij genoemde landelijke regeling zodat gedupeerden daar op tijd hun claims zullen kunnen neerleggen? Vindt de gemeente het als rentmeester van haar bodem en haar inwoners sociaal  te verantwoorden als zij door de bewust gekozen vertraging met open ogen in het zicht van de verdroogde haven strandt? Is zij zich ervan bewust dat dan eventueel honderden Leidenaars achter het net gaan vissen en voor gemiddeld €60.000 à 100.000 het schip in gaan ?