Seniorenbeleid

De termen ‘senioren’ en ‘ouderen’, al dan niet in samenstelling met het woord ‘beleid’, komen in het geheel niet voor op de webpagina’s van de gemeente Leiden. De stad heeft, dankzij de jaarlijkse toestroom van nieuwe studenten, een relatief grote groep jonge inwoners. Toch maken oudere Leidenaren (55-plussers) 27% van de totale bevolking uit. Met het vooruitzicht van vergrijzing van de bevolking, een ontwikkeling die zich in heel Nederland voor zal doen, is het belangrijk dat de gemeente structureler aandacht gaat besteden aan het welzijn en de noden van het oudere deel van de bevolking.

Dat betekent onder andere extra geld voor thuiszorg, extra aandacht voor speciale huisvesting, instellen van een onafhankelijke seniorenmakelaar of wooncoach, die kan helpen bij het formuleren van woonwensen, het verhuizen naar een woning met gelijkblijvende of lagere huur en het aanvragen van gemeentelijke voorzieningen.

Raadslid

 

Woordvoerder:

Jeugd, Onderwijs,

Sport en Gezondheid

Raadslid

 

Woordvoerder:

Jeugd, Onderwijs,

Sport en Gezondheid

Onze Standpunten

Openbare ruimte

Nog te veel straten (en trottoirs, paden, etc.) in de stad zijn voor oudere bewoners die niet goed ter been zijn, moeilijk toegankelijk. Bij veel studentenpanden vormen geparkeerde en neergegooide fietsen barrières voor mensen die zijn aangewezen op een rollator of scootmobiel. Soms staan afvalcontainers letterlijk in de weg; vaak zijn trottoirbanden een onneembare drempel. PS is van mening dat de gemeente een inventarisatie moet maken van alle obstakels en objecten in de openbare ruimte die een belemmering vormen voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. De inventarisatie vormt de basis voor een plan van aanpak waarin de gemeente aangeeft hoe en wanneer zij de stad volledig toegankelijk maakt voor al haar inwoners.

Mobiliteit

Veel ouderen zijn voor hun vervoer aangewezen op het gebruik van het OV. PS vindt dat de gemeente ervoor moet zorgen dat alle bushaltes goed toegankelijk worden gemaakt voor ouderen en mensen die zijn aangewezen op een rollator, scootmobiel of rolstoel.

Wonen

De meeste ouderen blijven het liefst zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde (huur of koop) woning wonen. PS vindt dat de gemeente deze wens moet ondersteunen door, in samenwerking met woningcorporaties, huiseigenaren en VvE’s, voorzieningen te treffen voor het levensloopbestendig maken van de woningvoorraad en door bij nieuwbouw het levensloopbestendig bouwen te stimuleren of wanneer mogelijk voor te schrijven. Voorts is PS van mening dat de gemeente initiatieven van ouderen, zoals van de vereniging NSW die tot doel heeft om zogenaamde ‘knarrenhoven’ te realiseren, ruimhartig moet ondersteunen en faciliteren.

Sport en recreatie

Ongeorganiseerd sporten is een groeiende vorm van bewegingsactiviteit en het zijn vooral ouderen die op deze manier in beweging zijn. Denk bij ongeorganiseerd sporten aan bijvoorbeeld wandelen, hardlopen, yoga en zwemmen. PS vindt dat de gemeente het ongeorganiseerd sporten door ouderen moet stimuleren en faciliteren door hier letterlijk ruimte voor te scheppen in parken en op pleinen.

Seniorenmakelaar

Wij zijn voorstander van een onafhankelijke seniorenmakelaar of wooncoach, die ouderen ondersteunt bij het formuleren van woonwensen, het verhuizen naar een woning met gelijkblijvende of lagere huur en het aanvragen van gemeentelijke voorzieningen. Wij zijn blij dat de gemeenteraad een pilot is gestart met een wooncoach, die min of meer dezelfde functie vervult.

Ons Werk: