Oppositie: Budgetrecht bij de raad

De gemeenteraad dient bij besluitvorming over de begroting over dezelfde informatie te beschikken als het college. Bezuinigingen vragen immers om een brede, integrale afweging door de raad. Vorig jaar bleek echter dat er een longlist bestond met bezuinigingsopties die door het ambtelijk apparaat waren voorgesteld niet is gedeeld met de gemeenteraad. Op initiatief van de VVD heeft de oppositie daarom een motie ingediend die het college oproept om voortaan de volledige longlist en een voorkeursscenario voor te leggen aan de raad. Dit voorstel wordt van harte gesteund en mede ingediend door Partij Sleutelstad: zonder een voldoende informatiepositie heeft het in de grondwet verankerde budgetrecht van de raad anders weinig betekenis.

Ondanks een fel debat in de commissie, werd het voorstel uiteindelijk unaniem goedgekeurd.