Alle Leidse fracties ondertekenen Bestuursakkoord

De tien fracties in de Leidse gemeenteraad hebben tijdens de afgelopen raadsvergadering (2 februari 2023) allen het nieuwe Bestuursakkoord ondertekend. In dit procesakkoord spraken de tien fracties onder andere af dat ze elkaars voorstellen met een open houding beoordelen, dat er vaker met scenario’s gewerkt moet worden, dat er voor alle partijen (dus ook voor de oppositie) financiële ruimte voor beleidswensen moet zijn en dat we bewoners, maatschappelijke initiatieven en buurgemeentes betrekken bij de politieke besluitvorming.

Al sinds 2010 is het in de Leidse gemeenteraad de norm dat er een bestuursakkoord wordt gesloten. Dit akkoord gaat in tegenstelling tot het coalitieakkoord (in Leiden vaak ‘beleidsakkoord’ genoemd) niet over politiek-inhoudelijke kwesties, maar om het proces: ‘hoe gaan we met elkaar om?’. Het eerste bestuursakkoord vormde de basis van de open bestuurscultuur die in na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 in Leiden werd geïntroduceerd. Deze werd gekenmerkt door een akkoord op hoofdlijnen (op 1 pagina!), wisselende meerderheden en een college met brede politieke samenstelling – van ‘links’ tot ‘rechts’. Deze open houding is daarna steeds verder verwaterd, uitmondend in 2018 in een vuistdik coalitieakkoord en een coalitie die de gelederen voortdurend gesloten hield. 

Reactie Fractievoorzitter Thijs Vos op het nieuwe Bestuursakkoord:

Partij Sleutelstad is tevreden met het bereikte bestuursakkoord. Vooral de open houding, het elkaar financieel wat gunnen en het werken met scenario’s zijn voor ons belangrijke afspraken. Het is een mooie traditie en een belangrijke schakel in een open bestuurscultuur. Veel gemeenteraden kunnen hier nog van leren.

Het akkoord is voldoende algemeen om recht te doen aan de verscheidenheid aan waarden, politieke stijlen en rolopvattingen binnen de Leidse raad, maar bevat ook genoeg uitgangspunten om een goede basis te vormen voor een open bestuurscultuur en prettige onderlinge verhoudingen.

De praktijk zal uiteindelijk leren of we daadwerkelijk tot een open bestuurscultuur komen en blijven houden. Partij Sleutelstad was daar de afgelopen raadstermijn kritisch op; het afgelopen halfjaar stemt echter positiever.

Afsluitend heb ik wel nog één kanttekening die ik wil plaatsen en dat is dat het volgende keer beter zou zijn om eerst tot een bestuursakkoord te komen en pas daarna tot een beleidsakkoord. Keuzes die in de coalitie-onderhandelingen worden gemaakt zijn onlosmakelijk verbonden aan hoe de bestuurscultuur in de praktijk vormt krijgt.

Het Bestuursakkoord is hier te lezen.