Bestemmingsplan Watergeuskade

Het bouwplan Watergeuskade aan de Zoeterwoudseweg voldoet niet aan de Nota van Uitgangspunten. Projectontwikkelaar FSD en vastgoedeigenaar GCCF hebben de door de gemeenteraad vastgestelde kaders ter zijde geschoven, terwijl het college wegkeek. Geen enkele van de door de raad in 2019 aangenomen moties en amendementen is uitgevoerd. Amendementen van Partij Sleutelstad en ChristenUnie om het bestemmingsplan alsnog in overeenstemming met de Nota van Uitgangspunten te brengen werden na grote druk vanuit het college verworpen. Fractievoorzitter Thijs Vos vraagt zich daarom af wie eigenlijk de baas in Leiden is: projectontwikkelaars of de gemeenteraad? Lees hieronder zijn bijdrage in de gemeenteraad.

Wie is er eigenlijk de baas in Leiden, voorzitter?

Vraag het een willekeurige voorbijganger in de Haarlemmerstraat en waarschijnlijk zeggen ze dat u [de burgemeester] de baas van Leiden bent. Maar vraag het een staatsrechtgeleerde: Die zal antwoorden dat de gemeenteraad het hoogste orgaan is. Het is de gemeenteraad immers die de kaders stelt, die de begroting en bestemmingsplannen vaststelt en de uitvoering kritisch controleert.

Maar wat als je het aan een raadslid vraagt? Ik denk dat er weinig woordvoerders zijn die bij dit agendapunt het idee hebben dat zij aan het stuur zitten. Het is niet voor niets dat er straks een motie wordt ingediend om de raad beter in control te brengen bij bouwplannen.

Voorzitter, we hebben het vanavond over de gebiedsontwikkeling van een bedrijventerrein.

Een bouwplan dat een behoorlijk aantal woningen toevoegt in onze stad en tegelijkertijd een bouwplan dat een forse negatieve impact heeft op de omgeving.

Tegelijkertijd staat dit agendapunt ook in het teken van een veel grotere vraag: Wie heeft de macht in deze stad? Zijn dat de Leidenaren en hun vertegenwoordigers? Of zijn dat de projectontwikkelaars en de vastgoedeigenaars?

Drie-en-een-half jaar geleden liet de gemeenteraad haar tanden zien door de Nota van Uitgangspunten flink te amenderen. Maar wat is ermee gebeurd?

  • Het verschuiven van de bouwblokken richting de kade? Terzijde geschoven!
  • Met de hoogte ook de massa naar verhouding aanpassen? Niet gedaan. Het zijn massieve bouwblokken geworden!
  • Een gebaar naar de wijk maken? Heeft u de boze insprekers gehoord?
  • De sociale huurwoningen aan een corporatie verkopen? Mislukt!
  • Houtbouw terug laten keren in het project? Ook dat is niet gelukt.
  • Bewoners op een hoger participatieniveau betrekken? Breek me de bek niet open. Het plan van de nieuwe ontwikkelaar was al in kannen in kruiken.

Werkelijk alle kaders die de raad mee heeft gegeven zijn door de ontwikkelaar terzijde geschoven, terwijl het college heeft weggekeken.

Voor Partij Sleutelstad is daarmee evident dat dit bestemmingsplan niet voldoet aan de Nota van Uitgangspunten.

Dat kunnen we toch niet accepteren, voorzitter? We laten ons toch niet de tanden uittrekken door een ontwikkelaar?

Laat duidelijk zijn: Partij Sleutelstad accepteert dat niet.

Als de ontwikkelaar de Nota van Uitgangspunten niet naleeft en het college de kaders niet handhaaft, dan moet de raad het bestemmingsplan maar amenderen.

Samen met de ChristenUnie dienen we daarom twee amendementen in:

Ten eerste een amendement om de bouwblokken meer richting de kade op te schuiven. Dat zorgt voor een betere inpassing van de bouwblokken, waarmee alsnog recht wordt gedaan aan het amendement van D66.

Ten tweede een amendement om de hoogte-accenten in lijn te brengen met de Nota van Uitgangspunten. In de Nota van Uitgangspunten was afgesproken dat het hoogste accent zoveel mogelijk tegen de kade aan zou liggen.

Weet u trouwens wat een hoogte-accent is? “Een ‘incidenteel en rank gebouw of een beperkt onderdeel van een gebouw, met een afwijkende bouwhoogte” Einde citaat. Uiteindelijk is dit accent een massief bouwblok geworden dat zich voor bijna de volle breedte uitstrekt en tot aan de zone Zoeterwoudseweg uitstrekt.

Er zijn meer punten waar dit plan strijdig is met de Nota van Uitgangspunten. Maar met deze amendementen corrigeren we in ieder geval de belangrijkste twee overtredingen. Aan de participatie kunnen we helaas niks meer doen.

Partij Sleutelstad heeft verder oog voor de belangen van gedupeerde ondernemers en bewoners in dit gebied:

  • We willen dat er een oplossing komt voor het bedrijf Columbus Watersport. De VVD dient hier straks mede namens ons een motie over in.
  • En we willen het gemeentelijk monument Ma Retraite en haar bewoners tegemoet komen. Dit monument ligt precies ten zuiden van het hoogste en meest massieve bouwblok. Het minste wat we kunnen doen is om tegemoet te komen aan hun grote wens voor een erfafscheiding die past bij het cultuurhistorische en ecologische karakter van Ma Retraite, die ondoordringbaar is en ten minste even hoog is als de huidige muur. Samen met de Studenten voor Leiden dienen we hier een motie voor in.

Daarnaast dienen Partij Sleutelstad en de Partij voor de Dieren een motie in voor aanvullend ecologisch onderzoek. Dit onderzoek bevat enkele onvolkomheden en willen daarom dat het wordt uitgebreid met veldwerk op het terrein van Ma Retraite.

Ten slotte vragen wij het college om een reflectie waarom zij zich gisteren uit het gesprek met de bewoners last minute heeft teruggetrokken.

Beide amendementen werden onder grote druk van het college verworpen. Amendering van het bestemmingsplan zou er volgens het college toe leiden dat het bouwplan niet door zou kunnen gaan en dat de ontwikkelaar zich mogelijk zou terugtrekken. Hoewel coalitiepartijen dit taxeerden als waarschijnlijk onjuist (GroenLinks) en bluf (D66), durfden zij het uiteindelijk niet aan om voor de amendementen te stemmen. Beiden werden daardoor helaas verworpen.

De moties over Columbus Watersport, de erfafscheiding van Ma Retraite en om de raad beter in positie te brengen bij bouwplannen werden wel aangenomen.

Met de afwijzing van de amendementen lag er een bestemmingsplan dat niet voldoet aan de Nota van Uitgangspunten en waarbij de kaders van de raad ter zijde zijn geschoven. Omwonenden – die zich steeds constructief hebben opgesteld – zijn in hun hemd gezet. Dat is onacceptabel. Vos in zijn stemverklaring: “De lokale democratie is vanavond de grote verliezer. In dat geval kun je niet kiezen, maar kun je alleen het juiste doen. Wij zullen tegen het bestemmingsplan stemmen.”