Extra middelen voor aanpak ondermijning vanaf nu ook structureel

Op initiatief van Partij Sleutelstad is bij de afgelopen twee begrotingsbehandelingen tijdelijk extra budget vrijgemaakt voor het tegengaan van ondermijning voor de periode 2022-2025. Met dit extra budget heeft de gemeente meer inzicht gekregen in de omvang van het probleem en heeft zij vaker ondermijnende activiteiten de pas af kunnen snijden. De besteding van deze extra middelen is recent geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan wil het college het extra budget ook na 2025 continueren en structureel in de begroting inbedden.

Duo-raadslid Ron Derogee is erg te spreken over deze keuze. Het bestrijden van ondermijnende (drugs)criminaliteit is een belangrijke taak van de overheid. Zonder dit budget zou slechts 30% van de signalen van ondermijning kunnen worden aangepakt. Voor Partij Sleutelstad was daarom altijd al de inzet om dit noodzakelijke budget structureel beschikbaar te stellen. Omwille van de politieke haalbaarheid is destijds uiteindelijk toch gekozen om incidenteel budget beschikbaar te stellen. Daarbij is wel nadrukkelijk bedongen dat het structureel maken van deze extra middelen in 2023 geëvalueerd zou worden. 

Dat is inmiddels gebeuerd en heeft tot het collegebesluit geleid om structureel extra budget vrij te maken.