Bestuursvacatures 2020

Sinds 2018 is Partij Sleutelstad als enige lokale partij vertegenwoordigd in de Leidse gemeenteraad. Met enthousiasme zetten wij ons in voor meer democratische zeggenschap van inwoners en behartiging van de lokale belangen. Om verder vorm te geven aan de verwezenlijking van onze idealen en aan de verdere ontwikkeling van de vereniging zal op korte termijn het partijbestuur worden uitgebreid met drie nieuwe leden, waaronder een nieuwe voorzitter en een vaste secretaris. Wij roepen enthousiaste leden op om te solliciteren.

Taken en rol bestuur

Het partijbestuur bestaat reglementair uit vijf personen, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen en vertegenwoordigen van de vereniging, waaronder het organiseren van de ALV, het voeren van de financiële administratie en het bijhouden van de ledenadministratie. Daarnaast is het bestuur de spil tussen fractie en de vereniging: zij vertegenwoordigt de leden en houdt globaal toezicht op de fractie. Ten slotte draagt het bestuur, samen met de fractie, zorg voor de organisatie van diverse activiteiten – waaronder het politiek café – en het beheer van de website.

Partij Sleutelstad streeft naar een bestuur zonder dubbele functies. Daarom kunnen raadsleden, duo-raadsleden en fractiemedewerkers enkel ad interim een bestuursfunctie vervullen voor hooguit één jaar. De voorkeur van de sollicitatiecommissie gaat uit naar kandidaten die voorgaande functies niet bekleden.

Taken bestuur:

 • Besturen van de vereniging;
 • Houden ALV, incl. jaarverslag en jaarrekening;
 • Voeren financiële administratie;
 • Bijhouden ledenadministratie en register donateurs;
 • Vertegenwoordigen van de vereniging;
 • Aangaan van overeenkomsten;
 • (met de fractie) Organisatie van diverse activiteiten, waaronder het politiek café;
 • (met de fractie) Beheer van de website;
 • Globaal toezicht op de Fractie (bewaken koers en resultaten)

N.B. Het opstellen van de kandidatenlijsten en de redactie van het verkiezingsprogramma worden belegd bij een aparte commissie, waarvan zowel fractie-, bestuurs- als gewone leden lid van kunnen zijn.

Profielschets

Algemeen profiel:

 • Brede visie, maatschappelijke ervaring en inlevingsvermogen;

 • Weet wat er speelt in Leiden en bij de eigen achterban;

 • Kan ontwikkelingen en trends vertalen naar het partijprogramma;

 • Generalist, is in staat om complexe situaties te overzien;

 • Kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en prioriteiten stellen;

 • Kent de standpunten van de overige partijen en weet waar PS het verschil kan maken;

 • Kan motiveren, is gericht op samenwerking;

 • Is in staat om tegenstellingen te overbruggen;

 • Is bereid om zich in te zetten, heeft lange adem en is niet snel gefrustreerd.

Profiel voorzitter:

 • Heeft een goed ontwikkeld politiek kompas.
 • Is representatief en communicatief.
 • Kan de pers te woord staan.
 • Kan grote vergaderingen leiden (ALV),
 • Kan verschillen overbruggen.
 • Heeft overwicht en gezag bij de fractie.

Profiel secretaris:

 • Heeft communicatieve-, redactionele- en secretariële vaardigheden,
 • Kan het Jaarverslag opstellen.

Benoemingsprocedure

Leden kunnen tot 1 mei 2020 solliciteren naar een bestuursfunctie door het sturen van een korte motivatiebrief en CV naar bestuur@partijsleutelstad.nl. Wij verzoeken sollicitanten daarbij om in hun motivatiebrief aan te geven welke rol of functie zij binnen het bestuur beogen. De sollicitatiecommissie voert in begin mei gesprekken met de kandidaten en stelt op basis daarvan een niet-bindende voordracht op. Tijdens de ALV in medio mei presenteren de kandidaten zich en wordt het nieuwe bestuur benoemd.

Bestuursleden worden statutair gekozen voor een periode van vier jaar en zijn herbenoembaar.

Leden sollicitatiecommissie:

 • Hans van Dam
 • Dick Wortel
 • Famke Güler

Meer informatie?

​Voor vragen kunt u contact opnemen met de sollicitatiecommissie door een mail aan
bestuur@partijsleutelstad.nl.