Bewoners Stationsgebied vrezen hevige geluidsoverlast puinkraker: Partij Sleutelstad stelt rondvraag

© M. Heezen

Bewoners van het Stationsgebied maken zich grote zorgen over de inzet van een puinbreker voor sloopwerkzaamheden op de hoek van de Stationsweg en het Stationsplein. De puinbreker, die een geluidsniveau van 119 dB heeft, zal zich volgens berekeningen van de wijkvereniging op minder dan 45 meter afstand van woningen bevinden. Iets wat in strijd is met het Bouwbesluit. Partij Sleutelstad heeft hier daarom een rondvraag over gesteld in de commissie Stedelijke Ontwikkeling.

  1. Waarom is ervoor gekozen om het puin ter plaatse te breken, op minder dan 45 meter afstand van woningen, in plaats van op een externe locatie? En hoe verhoudt deze keuze zich tot de geldende regels met betrekking tot geluidsnormen?
  2. Welke maatregelen zullen er worden genomen om de geluidsoverlast voor omwonenden binnen de aanvaardbare grenzen te houden?
  3. De geplande werkzaamheden zullen beginnen om 7:00 uur en eindigen om 19:00 uur. Waarom is niet gekozen voor kortere start- en eindtijden, rekening houdend met de mogelijke hinder voor omwonenden?

Wethouder Julius Terpstra antwoordde dat het bouwbedrijf AKOR zich aan de geldende regels van het Bouwbesluit moet houden, waaronder de afstandsnorm van 45 meter tot woningen. De wethouder kon echter niet bevestigen of garanderen dat de afstand ook daadwerkelijk 45 meter zal zijn. Toezicht hierop zal pas tijdens het puinkraken zelf plaatsvinden. Terpstra beloofde wel om in gesprek te gaan met AKOR over mogelijke aanpassingen van de werktijden voor de puinbreker. De raad wordt hier nog over geïnformeerd.