Leidse fracties stellen gezamenlijk vragen over bedreigingen en agressie richting journalisten

Het vrije woord en de persvrijheid vormen belangrijke pijlers van onze democratische rechtstaat. Steeds meer staat dit echter, landelijk en lokaal, onder druk door bedreigingen en agressie richting journalisten. Uit een recent artikel van Sleutelstad FM blijkt dat in Leiden maar liefst acht op de tien journalisten kampt met bedreigingen. Naar aanleiding van dit schrokkende feit hebben de tien Leidse partijen, waaronder Partij Sleutelstad, hier vragen over gesteld aan burgemeester Lenferink.

Het initiatief van de gezamenlijke rondvraag kwam van CDA-raadslid Roeland Storm. Tijdens de commissievergadering Leefbaarheid & Bereikbaarheid op 16 december stelde hij mede namens Partij Sleutelstad de volgende vragen:

Op Sleutelstad.nl stond een artikel genaamd: “Leidse journalisten worstelen met agressie”. De boodschap was schokkend acht op de tien journalisten worden bedreigd. Het is onbestaanbaar dat journalisten, Leidse journalisten in dit geval, bedreigd worden. Het vrije woord en de journalistiek zijn belangrijk peilers onder onze democratische rechtstaat. Zodra daar aan getornd wordt, raakt ons dat allemaal. Het is daarom goed dat wij gezamenlijk als hele raad aandacht willen vragen voor bedreigingen onder lokale Leidse journalisten, met als boodschap dat dit moet stoppen.

  1. Is het college bekend met dit thema? Herkent college het geschetste beeld in het artikel? Hoeveel gevallen zijn bekend? Kan er een beeld worden geschetst over meerdere jaren?
  2. In hoeverre is hier in het lokale aandacht voor vanuit gemeente én vanuit politie?
  3. Staan gemeente en politie in nauw contact met de (Leidse) journalistiek en hoe?
  4. Vanuit politie is bekend dat hier, mede in het bredere perspectief vanuit de landelijke politiek, aandacht voor bedreigde journalisten is. Maar in hoeverre is dat bekend bij de politiemedewerkers die aangiftes opnemen?
  5. Worden alle signalen van bedreiging, ook als dit in juridische zin niet direct een strafbaar feit oplevert, serieus genomen?
  6. Worden er risico-inschattingen van situaties gemaakt, standaard bij een aangifte en waar nodig op signaal?
  7. Is dit een thema waarover de burgemeester ook van gedachten wisselt met collega burgemeesters in andere steden, en zo ja levert dat nog inzichten op die hij wil delen?