Maiden speech Famke Güler

Tijdens de gemeenteraad van 1 december hield raadslid Famke Güler bij het raadsvoorstel Zienswijze Regionale Service Organisatie Zorg haar maiden speech. Een maiden speech is de eerste debatbijdrage van een raadslid in de gemeenteraad, waarbij hij of zij uitgebreider de ruimte krijgt om zich tot de raad te richten. Güler was natuurlijk de afgelopen vier jaar al duo-raadslid, maar omdat ze pas sinds deze termijn officieel raadslid is was donderdag haar debuutrede.

In haar maiden speech stond Güler stil bij kansengelijkheid, de verplichting die een stads als Leiden heeft om menswaardige zorg en ondersteuning aan kwetsbare stadsgenoten te bieden en haar zorgen dat er te vaak geld dat voor zorg en ondersteuning is bedoeld wordt uitgegeven aan overhead. Tijdens haar maiden speech diende Güler een amendement in waarmee de raad meer financiële grip krijgt op de service organisatie.

Vier jaar geleden ben ik begonnen als duo-raadslid voor Partij Sleutelstad én nu sta ik hier voor jullie als raadslid, voor de mooie stad Leiden. En dat is een groot voorrecht en ook een eer. Zoveel burgers die mijn partij en mij dit vertrouwen hebben gegeven.

Er wordt de laatste jaren veel gesproken over kansengelijkheid.

Ik sta hier als volksvertegenwoordiger, een moeder, oma, ik sta hier als vrouw. Het zijn de kansen die je krijgt in dit leven. Het onderwijs, je ouders, jouw buurt, maar vooral…je wieg. In Leiden heerst er openheid en vrijheid. Maar vrijheid is niet vanzelfsprekend. Dit voorrecht is helaas niet weggelegd voor veel vrouwen. Bijvoorbeeld in Afghanistan en Iran, waar vrouwen onderdrukt worden. We kennen allemaal de beelden.

Dan besef je pas hoe goed wij het hebben hier in Nederland. In Leiden.

Door die kansen sta ik hier als volksvertegenwoordiger. Om ervoor te zorgen dat het goed blijft gaan en niet verslechterd in Leiden. Nederland behoort tot de rijkere landen van de wereld. Onderwijs en zorg moeten goed geregeld zijn.

Helaas moet ook in Nederland het rode kruis steeds vaker optreden.  En hebben instellingen in Leiden zoals SUN, de Bakkerij en de voedselbank, steeds meer te doen.

De zorg staat onder druk. Er zijn veel zieken, er is veel verloop en een hele grote werklast. Zo ook in Leiden. Zorg en ondersteuning  van de meeste kwetsbare groep in onze stad, beschouw ik als de belangrijkste taak van de gemeente Leiden.

De laatste vier jaar heb ik mij daarom ingezet voor deze groep. Voor de thuiszittende kinderen, die met een passende vorm van onderwijs naar school hadden kunnen gaan maar vaak op onnodige wachtlijsten terecht komen. En heb ik mij verzet tegen de onnodige bezuinigingen binnen zorg en ondersteuning, zoals het afschaffen van de tegemoetkoming chronisch zieken, de declaratieregeling, het sluiten van de BBB en de aanbestedingen binnen de zorg. Het draait om de keuzes die gemaakt worden.

Collega’s. In deze tijd van de energiecrisis hebben mensen het financieel moeilijk. Nogmaals, als raad maken wij keuzes.

Iedereen zit in deze raad om vanuit zijn of haar idealen, en partij, Leiden een stukje mooier te maken. Zo sta ik hier ook, maar dan vanuit de idealen van Partij sleutelstad.  Mijn partij. Onze partij vindt dat burgers het laatste woord hebben, in veilige leefbare maar vooral betaalbare woningen moeten kunnen wonen. En dat zij in deze mooie stad, indien nodig, menswaardige zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Dat daar geld voor wordt vrijgemaakt.  En dat deze gelden, bedoeld voor de kwetsbaren in onze samenleving , ook daadwerkelijk naar Zorg en ondersteuning gaat. De laatste jaren zien wij dat er veel van dit geld besteed wordt aan overhead, zoals dure programmamanagers. Dat is voor ons een doorn in het oog. 

De afgelopen raadsperioden heeft een meerderheid van de raad bij tegenvallers gepleit om beter inzicht, controle en sturingselementen te hebben op financiële gevolgen door afspraken met de verbonden partijen en samenwerkingsverbanden. Dat was overigens ook de conclusie van 2 recente rekenkamerrapporten over verbonden partijen.

Omdat de raad altijd het budgetrecht houdt over onze middelen, willen wij over de precieze dekking van de kosten van eventuele tegenvallers met elkaar in de raad kunnen besluiten. Voorkomen moet worden dat wij achteraf geïnformeerd worden

In dit raadsvoorstel geeft het college aan dat in geval er risico’s en onzekerheden optreden, de financiële gevolgen hiervan binnen het sociaal domein moeten worden gedekt. Partij Sleutelstad vindt dat eventuele wachtgeldverplichtingen niet met geld dat voor Zorg en Ondersteuning is bedoeld, betaald zou moeten worden.

Daar kunnen partijen natuurlijk verschillend over denken. Wij vinden dat wij daar als raad op zijn minst altijd met elkaar over moeten kunnen discussiëren, en geen impliciete financiële besluiten moeten nemen, iets wat in essentie een open einde regeling is.  Daarom dien ik, samen met de SP, de VVD, de Christen Unie en Studenten voor Leiden, dit amendement in.

Voorzitter, ik rond af. Door nogmaals te benadrukken dat iedereen gelijke kansen hoort te krijgen in dit leven. Daar horen heldere politieke keuzes bij. En daar wil ik mij de komende tijd voor blijven inzetten.