Voltallige oppositie steunt amendement voor financiële grip op nieuwe regionale serviceorganisatie zorg

Met steun van de voltallige oppositie heeft Partij Sleutelstad-raadslid Famke Güler een amendement ingediend waarmee de gemeenteraad meer financiële grip krijgt op de nieuwe serviceorganisatie zorg, het regionale samenwerkingsverband waar vanaf volgend jaar alle taken rond inkoop en contracten van jeugdhulp worden ondergebracht. De oprichting van deze nieuwe organisatie gaat met aanzienlijke financiële risico’s gepaard (met name op het vlak van overhead en wachtgeldregelingen). Het college wil eventuele tegenvallers opvangen vanuit de reserve sociaal domein en daarover de raad achter informeren. Voor Partij Sleutelstad en andere partijen is dit onvoldoende: De gemeenteraad moet het laatste woord hebben over de precieze dekking van financiële tegenvallers.

Partij Sleutelstad vindt dat de reserve sociaal domein bedoeld is voor Leidenaren die zorg of ondersteuning nodig hebben en niet voor ambtelijke kosten, die blijkens antwoorden van de wethouder fors kunnen oplopen. Tijdens de commissiebehandeling van dit voorstel werd zelfs een bedrag van 1,5 miljoen euro genoemd als kosten in het uiterste geval. Met de financiële afspraken die in het beleidsakkoord zijn gemaakt zouden dergelijke tegenvallers per definitie in het sociaal domein opgevangen worden. Helaas zien we de afgelopen jaren daardoor te vaak dat overhead en exorbitante salarissen met sociaal domein-geld wordt gefinancierd.

Daarnaast is het in meer algemene zin een probleem dat de gemeenteraad slechts beperkt kan sturen op de financiële uitgaven van regionale samenwerkingsverbanden. Dit was ook de conclusie van twee rekenkamerrapporten uit de afgelopen jaren. Ongeacht hoe partijen inhoudelijk denken over het sociaal domein is er daarmee voor de gehele gemeenteraad een belang om financieel meer in control te zijn bij samenwerkingsverbanden als service organisatie zorg.

Het amendement werd mede ingediend door de SP, VVD, ChristenUnie en Studenten voor Leiden. Daarnaast stemde ook de Partij voor de Dieren voor het voorstel. De coalitie hield echter haar gelederen gesloten. Daardoor is het voorstel helaas door een nipte meerderheid verworpen: 22 tegenover 17 stemmen.