Participatie voortaan ten minste op niveau raadplegen

Inspraak en participatie zal voortaan ten minste op het niveau ‘raadplegen’ plaatsvinden. Dat is een stap in de goede richting. Op dit moment wordt namelijk zelfs ‘informeren’ al als een vorm van participatie beschouwd. Partij Sleutelstad dringt er al jaren op aan dat bij participatie vaker een hoger niveau moet worden gehanteerd (zoals adviseren en coproductie). Eind 2021 werd een motie van Partij Sleutelstad en de Partij voor de Dieren aangenomen die daar voor pleit.

Om het niveau van participatie aan te duiden wordt in Leiden de participatieladder gehanteerd. Deze kent vijf tredes: 1) informeren, 2) raadplegen, 3) adviseren, 4) coproductie en 5) meebeslissen. Onder het vorige en huidige college gaat het in de praktijk bijna alleen maar om de twee laagste niveaus: informeren en raadplegen. Hogere tredes worden nauwelijks gebruikt.

Het loslaten van de trede ‘informeren’ is zonder meer een stap in de goede richting. Participatie is per definitie tweerichtingsverkeer en kan niet bestaan uit eenzijdig zenden vanuit het stadhuis naar bewoners. Tegelijkertijd zijn we wel verbaasd dat deze beleidsregels eigenstandig door het college zijn vastgesteld. Weliswaar vereist de nieuwe Omgevingswet dat gemeentes voor 1 juli 2023 beleidsregels participatie vaststellen en staat later dit jaar het handelingsperspectief participatie op de agenda, maar door het college was aangekondigd dat dit besluit voorgelegd zou worden aan de raad. Hierover hebben we vragen gesteld.