Partij Sleutelstad maakt Participatieverordening Burgervriendelijker

Vanavond is de nieuwe participatie- en inspraakverordening van Leiden in de gemeenteraad behandeld. Wij zijn positief-kritisch. Drie amendementen van Partij Sleutelstad en D66 werden met brede steun aangenomen. Deze maken de verordening burgervriendelijker. Tegelijkertijd is er meer nodig om burgerzeggenschap te realiseren in Leiden.

Partij Sleutelstad juicht toe dat ook het college er naar streeft om Leidenaar meer te betrekken bij de vorming van nieuw beleid en burgerinitiatieven te stimuleren. De verordening biedt een raamwerk voor participatieprocessen bij grote en kleine projecten in Leiden, waaronder rechten voor burgers. Op een aantal vlakken liet de verordening echter te wensen over en op een aantal vlakken was het zelfs een verslechtering. Zo was het college voornemens om het agendavormende burgeriniatief af te schaffen.

Fractievoorzitter Maarten Kersten, de werkgroep Nieuwe Democratie (WND) en D66-raadslid Antje Jordan hebben daarom drie amendementen opgesteld: 

  1. Allereerst een amendement waarmee het agendavormende burgerinitiatief behouden blijft. Initiatieven van burgers worden nu ten alle tijd in de raad geagendeerd (tenzij bij strijdigheid met de wet), die hier het laatste woord over heeft.
  2. Ten tweede om de ingeburgerde term burgerinitiatief te behouden in plaats van de verwarrende term publieksinitiatief. Alle andere overheden gebruiken thans de term burgerinitiatief.
  3. Ten slotte een amendement dat zorgt voor meer transparantie bij burgerinitiatieven in de vorm van een publiek register.

De gemeenteraad heeft de drie amendementen met brede steun aangenomen. Daarmee is de verordening inhoudelijk beter geworden. Tegelijkertijd biedt de verordening slechts een raamwerk. Voor het slagen van participatieprocessen is ook een cultuurverandering bij politiek en ambtenarij nodig. In het najaar gaan ambtenaren en raadsleden daarover in gesprek bij een tweetal conferenties.

Ten slotte vinden wij de exclusieve inzet op participatieve democratie aan het begin van het beleidsvormingsproces problematisch. De zeggenschap van burgers blijft daardoor beperkt. De voorgestelde instrumenten worden bovendien overwegend benut door hogeropgeleide, actieve burgers, die toch al oververtegenwoordigd zijn. Partij Sleutelstad wil juist dat alle Leidenaren meer zeggenschap krijgen op de Leidse politiek. Daarvoor is méér nodig: Directe democratie.

Wij hebben hier afgelopen jaar al hard aan gewerkt en hopen deze binnenkort in te dienen.