Partij Sleutelstad stelt vragen over de opruiming van het gasnet bij aansluiting van wijken op warmtenetten

Nederland beschikt over een fijnmazig gasnet dat in uitstekende en veilige condities is. Dat biedt in de toekomst mogelijkheden voor de distributie van waterstof. Uit antwoorden van de gemeente op vragen van bewoners tijdens wijkgesprekken blijkt echter dat de gas-infrastructuur verplicht opgeruimd dient te worden bij aansluiting van een wijk op warmtenetten. Partij Sleutelstad wil weten hoe dit zit en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college.

In het najaar heeft de gemeente in alle wijken in Leiden gesprekken gevoerd met bewoners over de energietransitie. Er is door de gemeente een schets gegeven van de scenario’s die zullen worden gehanteerd voor de overgang van verwarming op gas naar alternatieve energievoorzieningen. Het is de bedoeling dat een groot deel van de stad, in het bijzonder de wijken die nu al zijn aangesloten op stadsverwarming en de wijken die het verst van de binnenstad zijn verwijderd, worden aangesloten op een warmterotonde. Voor de binnenstad en omliggende wijken die niet op de warmterotonde kunnen worden aangesloten, worden alternatieven bestudeerd en ontwikkeld.

Een van die alternatieven is verwarming met behulp van waterstof. Op eerdere schriftelijke vragen van Partij Sleutelstad over de toepassing ervan in Leiden, antwoordde het college dat het thans geen rol speelt in de energiemix maar dat het, wanneer de techniek wordt doorontwikkeld, CO2 neutraal kan worden aangemaakt en betaalbaar is, in de toekomst in overweging kan worden genomen. De distributie van waterstof via het reeds bestaande gasnetwerk is volgens deskundigen een voor de hand liggende optie.

Uit antwoorden van de gemeente echter op vragen van bewoners die tijdens de wijkgesprekken zijn gesteld, blijkt dat de beheerder van het gasnet verplicht is om leidingen die niet meer voor de distributie van gas worden gebruikt, op te ruimen. Bewoners in wijken die zullen worden aangesloten op de warmterotonde maken zich nu grote zorgen dat zij in de toekomst niet meer kunnen profiteren van de beschikbaarheid van waterstof. De aanleg van de warmterotonde brengt natuurlijk grote investeringen met zich mee die moeten worden terugverdiend en het opruimen van het gasnet zal uiteraard de distributie van waterstof compliceren.

Partij Sleutelstad heeft de indruk dat de eerder door het college gegeven antwoorden over de toekomstige toepassing van waterstof niet in overeenstemming zijn met de tijdens de wijkgesprekken gedane mededeling dat het gasnet zal worden opgeruimd in de wijken die worden aangesloten op de warmterotonde. Daarom hebben we opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan het college over de toekomstige toepassing van waterstof in de energietransitie.