Partij Sleutelstad tegen opstellen profielschets nieuwe burgemeester achter gesloten deuren

De Leidse politiek heeft besloten om niet alleen het selecteren van de nieuwe burgemeester, maar ook om de verdere beslissingen rond het proces en de profielschets achter gesloten deuren te nemen. Leiden gaat daarmee verder dan de wet verplicht. Partij Sleutelstad is daar tegen. Wij vinden dat de procedure zo transparant en democratisch als mogelijk dient te zijn. Daarom zullen we op dit moment geen plaats nemen in de ‘Vertrouwenscommissie’.

Burgemeester Henri Lenferink heeft begin maart laten weten dat hij per 1 september terugtreedt als burgemeester van Leiden. Leiden gaat daarom komende maanden een burgemeester werven. De procedure die daarbij gehanteerd dient te worden wordt grotendeels door landelijke wetgeving en richtlijnen bepaald en bestaat uit een aantal stappen:

  1. Vaststellen profielschets: De gemeenteraad stelt in een openbare vergadering een profielschets vast. Deze profielschets vormt niet alleen de basis voor de keuze van de burgemeester, maar ook bij de beoordeling deze burgemeester bij herbenoeming.
  2. Sollicitatieprocedure: De commissaris van de koning stelt een shortlist op, een geheime commissie van de gemeente (de ‘Vertrouwenscommissie’) voert gesprekken en de gemeenteraad kiest in een geheime vergadering de voorkeurskandidaat. Deze kandidaat wordt aanbevolen aan de regering.
  3. Kroonbenoeming: De regering neemt een definitieve beslissing over de benoeming. In beginsel wordt daarbij de aanbeveling van de gemeenteraad gevolgd.

Partij Sleutelstad is sowieso geen voorstander van de huidige manier hoe burgemeesters worden benoemd in Nederland. Wat ons betreft voeren we zo snel mogelijk een direct gekozen burgemeester in, maar daar is een landelijke wetswijziging voor nodig. Binnen de huidige wettelijke kaders zou de benoemingsprocedure echter zo transparant, open en democratisch mogelijk moeten zijn.

De meerderheid kiest voor het tegenovergestelde: de Vertrouwenscommissie – een commissie die achter gesloten deuren vergadert en waarvan de beraadslagingen geheim zijn op straffe van celstraf – gaat niet alleen de sollicitatieprocedure uitvoeren (wat de wet voorschrijft), maar ook de profielschets opstellen. De wet schrijft juist voor dat de raad dit in openbaarheid doet. Formeel wordt daar ook aan voldaan – de profielschets wordt in een openbare raadsvergadering bekrachtigd – maar aangezien de leden van de Vertrouwenscommissie niets mogen zeggen over het besprokene komt dit neer op een façade.

Partij Sleutelstad is daar principieel op tegen. Wij zullen daarom alleen deelnemen aan de vertrouwenscommissie voor de onderdelen die wettelijk verplicht achter gesloten deuren moeten plaatsvinden (want daar is geen ontkomen aan). Daarom treden wij pas bij de start van de sollicitatiecommissie zelf toe tot de vertrouwenscommissie.

In de tussentijd zullen we niet op onze handen zitten: Onze opvattingen zullen we via een zienswijze bij de vertrouwenscommissie aankaarten. Bij de raadsvergadering waarin de profielschets wordt vastgesteld zullen we de concept-profielschets kritisch beoordelen en desnoods voorstellen deze bij te stellen. Kortom: Wij zullen onze kaderstellende en controlerende rol uitvoeren zonder dat wij gehinderd worden door geheimhouding.