Rondvraag over schrappen parkeerplaatsen bij Heilige Geesthofje

Duo-raadslid Thijs Vos heeft op 1 april 2020 in de vergadering van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid een rondvraag aan wethouder Ashley North gesteld over het besluit om alle parkeerplaatsen aan het Heilige Geesthofje te schrappen en het schenden van de toezegging die volgens de eigenaar en de wijkvereniging zou zijn gedaan om dit compenseren met openbare parkeerplaatsen.

Het college is voornemens om alle parkeerplaatsen aan het Heilige Geesthofje om daar de fietsenrekken van de Haanstraschool te plaatsen. Volgens betrokkenen is door het college toegezegd dat deze gecompenseerd zouden worden met nieuwe openbare parkeerplaatsen. De Stichting Erven Cornelis Sprongh, eigenaar van het Heilige Geesthofje, heeft echter aangekaart dat alle huidige parkeerplaatsen worden geschrapt, dat de balans in het aantal parkeerplaatsen dat daarvoor terugkeert negatiever is dan toegezegd was en dat – eveneens in strijd met de toezegging – er slechts twee van de te compenseren parkeerplaatsen openbaar zijn. Dat leidt tot grote problemen en schade voor winkeliers, horeca en de bewoners van het Heilige Geesthofje.

  1. Waarom wordt afgeweken van de toezegging die gedaan is aan de stichting en de winkeliersvereniging?
  2. Winkeliers en omwonenden waren niet op de hoogte van de nieuwe parkeersituatie. Hoe kan het dat zij niet zijn geïnformeerd door de gemeente?
  3. De bereikbaarheid wordt nu al als problematisch ervaren. Deze bezwaren worden volgens betrokkenen ter zijde geschoven. Is de wethouder bereid om met de belanghebbenden naar een oplossing te zoeken die recht doet aan de eerder gedane toezegging? En kan hij het project uitstellen totdat een oplossing gevonden is?
  4. Het Heilige Geesthofje is een monumentaal pand. Er is daardoor regelmatig sprake van onderhoud. Dat wordt met de wijziging zeer bemoeilijkt. Om een voorbeeld aan te halen: Zelf de glazenwasser kan straks zijn auto niet meer neerzetten. Is de wethouder bereid om te garanderen dat hiervoor een oplossing komt?

De wethouder houdt vast aan het huidige besluit: er heeft volgens hem een grondige belangenafweging plaats gevonden – de problemen die de winkeliers en eigenaar van het Heilige Geesthofje ondervinden liet hij echter onbesproken – en er zou nooit een toezegging zijn gedaan. Sterker nog: de winkeliersvereniging zou in een mail expliciet hebben bevestigd dat zijn lezing klopt en dat er bij hen nooit het beeld heeft bestaan dat compensatie door middel van openbare parkeerplaatsen zou zijn toegezegd. Navraag leert echter dat dit onwaar is: in de aangehaalde mail is nota bene expliciet door de winkeliersvereniging aangegeven dat er ook in hun beeld sprake was van een toezegging.