Spoeddebat over miljoenentekort onderwijshuisvesting

Het tekort voor het onderhoud en (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen is opgelopen van ongeveer 60 tot meer dan 100 miljoen euro. Op verzoek van de VVD, ChristenUnie en Partij Sleutelstad heeft er afgelopen week een spoeddebat plaatsgevonden.

Partij Sleutelstad maakt zich grote zorgen over dit tekort. Binnen een korte periode is dit tekort naar enorme hoogtes gestegen. Opmerkelijk is dat de wethouder al tijdens de begrotingsbehandeling al op de hoogte was van de nieuwe tekorten. Ondanks dat vanuit de oppositie toen ook aandacht vroeg voor budgettekort voor schoolgebouwen, werd door het college geen melding gemaakt van dat het tekort inmiddels nog verder opgelopen was.

VVD, ChristenUnie en Partij Sleutelstad stelden de volgende vragen aan het college:

  1. Uit de antwoorden van de technische vragen blijkt dat de wethouder al op 30 oktober 2023 is geïnformeerd over de extra 40 miljoen euro die nodig is binnen het IHP, waarmee fase 3 oploopt tot maar liefst 101,5 miljoen. Waarom heeft de wethouder de raad hierover niet geïnformeerd tijdens de begrotingsbehandeling van 9 november jl. toen het IHP ter sprake kwam en bleef hij vasthouden aan het bedrag van 60 miljoen in zijn beantwoording op de gestelde vragen?
  1. Is de wethouder van mening dat hij de raad tijdig en volledig heeft geïnformeerd over de financiële tegenvaller door de oplopende investeringskosten van 40 miljoen euro bij de schoolgebouwen van Visser ’t Hooft en het Bonaventura College? Is hierbij de huidige halfjaarlijkse informatievoorziening voldoende, of zijn er aanvullende maatregelen nodig om de Raad beter te informeren?
  1. Gelet op de enorme financiële omvang van de aanvullende kosten en de druk deze zullen leggen op de meerjarige begroting, is de wethouder het met de interpellanten eens dat deze informatie betrokken had moeten worden bij de begrotingsbehandeling? Is de mogelijkheid überhaupt ter sprake gekomen om de Raad voorafgaand aan de begrotingsbehandeling over de informatie te informeren? In hoeverre had hierin een andere afweging gemaakt moeten worden?
  1. Op 17 september 2020 heeft eveneens een interpellatiedebat plaatsgevonden over het IHP. Tijdens dit debat is door uw voorganger toegezegd dat dit dossier financieel op orde is voor het nu zittende College. Mijn vraag aan de wethouder is daarom: bent u, net als uw voorganger, van mening dat het IHP in financiële zin op orde is en dat de plannen die nu worden genoemd realistisch zijn en ook te dragen binnen gemeentelijke begrotingen in de komende jaren? En zo ja, waar blijkt dat uit?
  1. Nadien is het IHP meermaals in de Commissie en Raad aan de orde geweest en zijn toezeggingen gedaan om het dossier onder controle te brengen. Toch zijn de kosten voor fase 3 bijna verdriedubbeld zonder dat er een steen is gelegd. Is de wethouder zich voldoende bewust van de grote politieke gevoeligheid van dit dossier en van de geschiedenis die er op dit dossier rust? In hoeverre is de wethouder nog in controle op dit dossier? Kan de wethouder garanderen dat we in de toekomst niet nogmaals te maken krijgen met zulke grote financiële tegenvallers door verkeerde inschattingen? En is het realistisch dat straks ook de plannen uit fase 3 kunnen worden uitgevoerd? Hoe pakt de wethouder stevig de controle op dit dossier?
  1. Welke verzachtende maatregelen zijn ambtelijk in beeld gebracht om de kosten in het IHP-dossier te drukken, en welke concrete maatregelen heeft de wethouder sinds zijn aantreden daadwerkelijk genomen om het IHP dossier onder controle te krijgen? In hoeverre heeft de Kaderstellende rol van de Raad hier invloed op gehad?
  1. De wethouder gaf tijdens de begrotingsbehandeling aan dat de opgave voor onderwijshuisvesting moet worden afgewogen tegen alle andere ambities van dit College, en hij hierover in onderhandeling moet met de andere leden van het College. Kan de wethouder namens het gehele College toezeggen dat het op orde brengen van de opgave voor onderwijshuisvesting een van de hoogste prioriteiten zal zijn bij de aankomende Kaderbrief, zodat we kunnen waarborgen dat Leidse leerlingen les krijgen in degelijk onderhouden schoolgebouwen?

Het Leidsch Dagblad heeft een verslag van het interpellatiedebat geschreven.