Vacature: Bestuursleden Partij Sleutelstad

Sinds 2018 is Partij Sleutelstad vertegenwoordigd in de gemeenteraad en na de verkiezingen in maart 2022 met maar liefst drie raadsleden. Speerpunten van de partij zijn onder meer het verbeteren van de democratische zeggenschap van burgers, het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in wijken en het aanpakken van sociale achterstanden. Om dit werk in de toekomst goed te kunnen blijven uitvoeren, is een bloeiende vereniging met een deskundig en actief bestuur nodig. Binnenkort komen twee vacatures in het bestuur vrij. In het bijzonder zijn we op zoek naar leden die de functies secretaris en/of penningmeester willen vervullen. De sollicitatiecommissie roept enthousiaste leden op om te solliciteren.

Taken en rol bestuur

Het partijbestuur bestaat reglementair uit minimaal drie personen, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen en vertegenwoordigen van de vereniging. Daarnaast is het bestuur de spil tussen fractie en de vereniging; zij vertegenwoordigt de leden en houdt globaal toezicht op de fractie. Ten slotte draagt het bestuur, samen met de fractie, zorg voor de organisatie van diverse activiteiten en het beheer van de website.

Partij Sleutelstad streeft naar een bestuur dat onafhankelijk is van de fractie. Daarom kunnen raadsleden, duo-raadsleden en fractiemedewerkers slechts in uitzonderlijke gevallen een bestuursfunctie vervullen voor een beperkte periode. De voorkeur van de sollicitatiecommissie gaat uit naar kandidaten die voorgaande functies niet bekleden.

Taken bestuur:

 • Besturen van de vereniging
 • Organiseren van algemene ledenvergaderingen
 • Opstellen van jaarverslagen en jaarrekeningen
 • Voeren van de financiële administratie
 • Bijhouden van de ledenadministratie en het register van donateurs
 • Vertegenwoordigen van de vereniging
 • Aangaan van overeenkomsten
 • Organiseren van diverse activiteiten (i.s.m. de fractie)
 • Beheer van de website (i.s.m. de fractie)
 • Houden van globaal toezicht op de fractie (bewaken koers en resultaten)

N.B. Het opstellen van de kandidatenlijsten en de redactie van het verkiezingsprogramma zijn belegd bij een aparte commissie, waarvan zowel fractie-, bestuurs- als gewone leden lid van kunnen zijn.

Algemeen profiel

 • Is bereid om zich in te zetten voor de partij;
 • Kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en prioriteiten stellen;
 • Is gericht op samenwerking;

Profiel secretaris:

 • ​Heeft communicatieve, redactionele en secretariële vaardigheden,
 • Kan het Jaarverslag opstellen.

Profiel penningmeester:

 • Basiskennis financiële administratie;
 • Kan de jaarrekening en begroting opstellen.

Benoemingsprocedure

Leden kunnen tot 15 april solliciteren naar een bestuursfunctie door het sturen van een e-mail met beknopte motivatie en CV naar bestuur@partijsleutelstad.nl. Wanneer wordt gesolliciteerd naar een specifieke functie dan worden kandidaten verzocht dit duidelijk aan te geven. De sollicitatiecommissie zal in eind april gesprekken voeren met de kandidaten en vervolgens een (niet-bindende) voordracht opstellen ten behoeve van de algemene ledenvergadering.

Bestuursleden worden statutair gekozen voor een periode van vier jaar en zijn herbenoembaar. De ALV vindt in de tweede helft van juni plaats.

Leden sollicitatiecommissie:

 • Tjitse Damsma (namens het bestuur)
 • Thijs Vos (namens de fractie)

Meer informatie?

​Voor vragen kunt u contact opnemen met de sollicitatiecommissie door een mail aan bestuur@partijsleutelstad.nl of te bellen naar Thijs (06-38967196).