Raad stuurt bij op warmterotonde

© Provincie Zuid-Holland

De raad krijgt meer grip op het besluitvormingsproces over de warmtelinQ+ / warmterotonde (de toevoer van restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Leiden) en er wordt onderzoek gedaan naar alternatieven. Hoewel de warmterotonde de basis van het Leidse energietransitiebeleid vormt, zijn er al lange tijd twijfels over de technische en financiële haalbaarheid. Partij Sleutelstad en andere oppositiepartijen hebben daarom meerdere malen aangedrongen op het onderzoeken van alternatieven; nu heeft ook de gemeenteraad het licht gezien.

Zo stellig als het college een jaar geleden nog was over de zegeningen van wat toen nog de warmterotonde heette, zo ongewis is het toekomstige transport van restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Leiden inmiddels geworden. De ronkende naam warmtelinQ+ voor wat nog altijd gewoon een pijp in de grond is voor het transport van heet water, kan niet verhullen dat we te maken hebben met greenwashing (hoe duurzaam immers is restwarmte uit het verstoken van fossiele brandstoffen?), een rammelende businesscase (geen gemeente wil een afnamegarantie geven), onduidelijkheid over de bijdrage van het project aan de CO2-reductie en met verontruste burgers die vrezen straks voor hun warmte afhankelijk te zijn geworden van een monopolist die betaalbaarheid en service niet bovenaan de prioriteitenlijst heeft gezet.

Partij Sleutelstad heeft zich in de raad altijd onder voorwaarden positief opgesteld ten aanzien van de ontwikkeling van de warmtetransportleiding. Zolang in de Rotterdamse haven fossiele brandstoffen worden opgestookt (een gegeven waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen) is er iets voor te zeggen om met de restwarmte van die verbranding Leidse huizen en bedrijven te verwarmen. Verder is door fractievoorzitter Maarten Kersten altijd benadrukt dat het warmtenet een open karakter moet hebben zodat in de toekomst lokale warmtebronnen, zoals het kansrijke geothermie maar ook aquathermie, kunnen worden aangehaakt. Tot slot, zeker voor burgers met een smalle beurs niet onbelangrijk, is door PS telkens gepleit voor betaalbaarheid. Onlangs nog is een motie van PS waarin het college wordt aangespoord onderzoek te doen naar de gevolgen van de warmtetransitie voor de inkomens van de Leidenaren, met brede steun door de raad aangenomen.

Het succes van de Regionale Energie Strategie (RES), in welk kader de warmtelinQ+ moet worden gerealiseerd, staat of valt met de realisatie ervan. Zonder aanleg van de warmtelinQ+ is het voor de Leidse regio onmogelijk om de energietransitie op de voorgenomen wijze uit te voeren. Met de inzet van lokale warmtebronnen kan dat niet volledig worden gecompenseerd. Een besluit om af te zien van de warmtelinQ+ betekent zonder twijfel dat de RES teruggaat naar de tekentafel. Toch is dat precies de stap die wij volgens deskundige hoogleraren uit Delft en Utrecht, die wereldwijd onderzoek hebben gedaan naar warmtenetten en andere grootschalige infrastructurele projecten, moeten durven zetten. Succesvolle warmtenetten zijn volgens hen opgebouwd uit kleinere lokale netten, hebben een open karakter en zijn zodanig ontwikkeld dat in de besluitvorming is voorkomen dat een point of no return ongemerkt kon worden gepasseerd.

Tijdens de raadsvergadering van 3 juni is een aantal, door PS mede-opgestelde of ondersteunde, moties en amendementen aangenomen waardoor de raad meer grip en sturing krijgt op het besluitvormingsproces dat al dan niet moet leiden tot de aanleg van de warmtelinQ+. Zo is het college verplicht om de raad ieder kwartaal te informeren over de voortgang van de besluitvorming, krijgen lokale warmte-initiatieven een plek aan de ontwerptafel, wordt de samenwerking tussen de regiogemeenten versterkt en komt er een onderzoek naar de warmtetransitie in zijn volle breedte waarbij ook alternatieven voor de WarmtelinQ zullen worden onderzocht en beoordeeld. Of dit de eerste stap is in de richting van het afblazen van de WarmtelinQ zal de toekomst uitwijzen. Vast staat dat dit niet de laatste keer is dat wij op onze website aandacht besteden aan dit onderwerp. Wordt dus vervolgd…