Partij Sleutelstad vraagt aandacht voor blauwe natuur: Visreservaat in Havenwijk en doodlopende grachten

De Leidse grachten kennen een grote soortenrijkdom, waaronder ook bedreigde en bijzondere vissen, zoals de in de afgelopen zomer waargenomen Zeeprik. In de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid vroeg Partij Sleutelstad daarom om naast de groene natuur ook de blauwe natuur beter te beschermen. Concreet stelt de partij voor om in de Havenwijk-Zuid en in doodlopende grachten visreservaten uit te breiden c.q. in te stellen.

In 2019 heeft de gemeenteraad zich ook al uitgesproken voor het instellen van een tweede visreservaat. De motie is echter nog steeds niet uitgevoerd. Naar aanleiding van de recente discussie in de commissie heeft de wethouder toegezegd om op korte termijn aan de raad terug te koppelen over de uitvoering van de motie en daarbij ook ideeën van een recent seminar van het Waterambacht te betrekken. PS wacht voor nu de toezegging af, maar komt hier te zijner tijd op terug.