Beginselverklaring

Partij Sleutelstad komt op voor alle inwoners van de gemeente Leiden, ongeacht hun geslacht, geaardheid, afkomst, etniciteit of religie.

BURGERZEGGENSCHAP

 • De Partij heeft als belangrijkste doelstelling het bevorderen van burgerzeggenschap. Dat wil zeggen, dat de Partij streeft naar veel meer invloed van alle Leidenaren op de politieke besluitvorming, in het bijzonder door het referendum. Daarnaast toetst de Partij besluiten op draagvlak en de mate waarin bewoners en andere belanghebbenden betrokken zijn geweest.
 • Partij Sleutelstad staat voor betrouwbaar, transparant en behoorlijk bestuur en ziet het ook als haar taak om op te komen voor individuele burgers die door overheidsbeleid onredelijk zijn behandeld en die in onvoldoende mate voor zichzelf kunnen opkomen.
 • De Partij hanteert het subsidiariteitsbeginsel, waarmee wordt bedoeld dat beslissingen die op wijk- of buurtniveau kunnen worden genomen, ook op dat niveau moeten worden genomen.

GELIJKHEIDSBEGINSEL

 • De Partij onderschrijft de gelijkheid van burgers en zet zich in voor de bestrijding van ongelijkheid en discriminatie.

LOKAAL EN ONAFHANKEIJK

 • Partij Sleutelstad is een lokale politieke partij, die niet is gebonden aan enige landelijke politieke organisatie.
 • Bij het bedrijven van politiek is de Partij onafhankelijk van maatschappelijke organisaties, maar zoekt met deze organisaties wel de dialoog.
 • Partij Sleutelstad is geen ‘one issue’ partij, maar houdt zich in brede zin bezig met maatschappelijke vraagstukken, die de inwoners van de stad raken.
 • De Partij stelt zich oplossingsgericht en pragmatisch op en gaat coalities aan met andere partijen wanneer de verwezenlijking van haar doelstellingen daarmee dichterbij wordt gebracht.

HART VOOR DE STAD

 • Partij sleutelstad is trots op de rijke historie van de stad. We willen het karakter en de identiteit van de stad behouden. We denken daarbij aan de universiteit, de vele musea, de monumentale binnenstad, het gezellige winkelcentrum, de buurtwinkels, maar ook aan de vele verenigingen (3 October Vereeniging, Historische Vereniging Oud Leiden, muziekkorpsen en sportverenigingen).
 • Naast behoud moet er ook ruimte zijn voor vernieuwing, maar zorg er voor dat het evenwicht wordt bewaard (oud/nieuw; woningbouw/groenvoorziening; werk/toerisme; studenten/lokale bevolking). Extra punten van aandacht zijn de kwaliteit van de nieuwbouw, het bereikbaar houden van de (binnen-)stad en het beheersen van de toestroom van toeristen en dagjesmensen.

SOCIAAL

 • De Partij is een sociale partij, wat inhoudt, dat zij oog heeft voor de maatschappelijke problematiek die zich in de Leidse samenleving voordoet, o.a. op het gebied van volkshuisvesting, onderwijs, leefbaarheid en milieu, verkeersveiligheid en veiligheid in het algemeen.
 • De Partij heeft in het bijzonder oog voor de belangen van de lagere inkomensgroepen, voor hen die een uitkering of bijstand hebben, en voor hen die worstelen met een sociale problematiek.
 • De Partij doet naast een beroep op de overheid óók een beroep op de onderlinge solidariteit.
 • Iedere Leidenaar heeft gelijke toegang tot sociale, culturele en educatieve voorzieningen en politieke besluitvorming.

DUURZAAM

 • De Partij beschouwt duurzaamheid als een kernwaarde bij het bedrijven van politiek. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente ervoor zorgt dat de komende generaties Leidenaren kunnen leven in een klimaatneutrale en toekomstbestendige leef-, werk- en woonomgeving.

VEILIG

 • Partij Sleutelstad streeft naar een samenleving waarin iedere burger zich veilig weet tegen inbreuken op zijn of haar lichamelijke, dan wel geestelijke integriteit en tegen schending van zijn of haar materiële en immateriële rechten. Bij de handhaving van de veiligheid gaat de Partij uit van proportionaliteit en het eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer.