Statuten en Reglementen

Statuten en Reglementen Vereniging

De Statuten bevatten de grondregels van de Politieke Vereniging, waaronder de rechten en plichten van leden en de bevoegdheden en samenstelling van organen. De statuten zijn vastgesteld in de notariële oprichtingsakte op 3 december 2009.

Een en ander kan worden uitgewerkt in reglementen. Op dit moment heeft de vereniging drie reglementen:

  • Bestuursreglement, dat op 23 september 2019 door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. In het Bestuursreglement zijn de bevoegdheden en wijze van benoeming, verantwoording en ontslag van het partijbestuur nader uitgewerkt.
  • Verkiezingsreglement, dat op 23 november 2020 door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. In het Verkiezingsreglement zijn de verkiezingsprocedures, in het bijzonder het vaststellen van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst, nader uitgewerkt.
  • Giften- en afdrachtenreglement, dat op 27 september 2021 door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. In het Giften- en Afdrachtenreglement is de toelaatbaarheid van giften, alsmede de financiële afdracht van raadsleden en wethouders nader uitgewerkt.

De Algemene Ledenvergadering kan bij twee derde meerderheid besluiten tot wijziging van de statuten en tot vaststelling, wijziging of intrekking van een reglement.

De statuten en reglementen zijn hieronder te raadplegen.

Statuten Fractiestichting

Naast de Vereniging, heeft ook de Fractiestichting – als zelfstandige rechtspersoon – eigen statuten. Deze zijn hier te raadplegen.