Integriteitscode

INTEGRITEITSCODE PARTIJ SLEUTELSTAD

Volksvertegenwoordigers, bestuurders en andere functionarissen van of namens Partij Sleutelstad voeren hun werkzaamheden met integriteit uit. Dat wil zeggen dat we onze rol en werkzaamheden eerlijk, betrouwbaar en oprecht uitvoeren en dat we ons politiek en persoonlijk handelen door onze gezamenlijke waarden en normen laten leiden. Iedere vertegenwoordiger dient te beschikken over een eigen moreel kompas en maakt afwegingen op basis van onze uitgesproken en onuitgesproken normen.

In deze Integriteitscode wordt vastgelegd wat Partij Sleutelstad verstaat onder het begrip integriteit, aan welke waarden en criteria integriteit getoetst wordt, en hoe de verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het bewaken van integriteit.

De integriteitscode heeft op de eerste plaats betrekking op (kandidaat-)(duo-)raadsleden, wethouders, bestuurders van de vereniging en fractiestichting, en fractiemedewerkers, maar in het verlengde ook op de partij als geheel en anderen die voor of namens de partij een publieke of vertegenwoordigende functie bekleden.

I. Algemene Bepalingen

De uitgangspunten uit de Beginselverklaring vormen de basis voor onze politiek. Ons politiek en persoonlijk handelen wordt verder vormgegeven door de volgende kernwaarden:

 • Inspraak en betrokkenheid: Partij Sleutelstad strijdt voor inspraak en komt op voor alle inwoners van onze stad. Dat vraagt zichtbare en actieve betrokkenheid van volksvertegenwoordigers en bestuurders.
 • Geloofwaardigheid: Politiek is alleen effectief als zij geloofwaardig, betrouwbaar en authentiek is.
 • Onafhankelijkheid en dienstbaarheid: We vinden dat macht om tegenmacht vraagt. De politiek is er voor de burger en niet andersom. Volksvertegenwoordigers zijn dienend aan de mensen die hen verkozen hebben tot hun vertegenwoordiger. In de manier waarop we politiek bedrijven stellen we het belang van kiezers en van de partij vanzelfsprekend boven ons eigen belang.
 • Openheid en verantwoording: Politiek en bestuurlijk handelen raakt het maatschappelijk belang en moet open, transparant en controleerbaar zijn. Tot de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid behoort ook het periodiek verantwoording afleggen in de breedste zin van het woord.
 • Diversiteit, respect en inclusie: Het gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod zijn grondslagen voor onze politiek. Partij Sleutelstad staat open voor alle Leidenaren, ongeacht hun achtergrond. We gaan respectvol met elkaar om.  
 • Soberheid: We gaan verantwoord om met de aan ons toevertrouwde publieke middelen en de middelen van de partij. Natuurlijk willen wij niet het onderste uit de kan als het gaat om persoonlijke geldelijke beloningen of andere tegemoetkomingen.

Gedragsnormen

Volksvertegenwoordigers, bestuurders en andere functionarissen van Partij Sleutelstad leven een aantal gedragsnormen te allen tijde na.

 • Moraliteit: Volksvertegenwoordigers, bestuurders en andere functionarissen van Partij Sleutelstad hebben een voorbeeldrol. We komen de wet, de gemeentelijke gedragscodes voor raadsleden en wethouders, en deze integriteitscode na – niet alleen naar de letter, maar vooral naar de geest.
 • Onafhankelijkheid: Volksvertegenwoordigers, bestuurders en andere functionarissen van of namens Partij Sleutelstad zijn onafhankelijk. We mijden situaties waarin (ook indirect) sprake kan zijn van gunsten of wederdiensten en vermijden de schijn van belangenbeïnvloeding of- verstrengeling. Volksvertegenwoordigers melden het de fractie als een onderwerp hun baan of inkomsten raakt of als zij een ander persoonlijk belang hebben. De fractie als geheel besluit in hoeverre fractieleden deel kunnen nemen aan de beraadslagingen en besluitvorming binnen fractie en raad; te allen tijde betrachten zij daarbij terughoudendheid. Raadsleden onthouden zich van stemming bij voorstellen waarbij zij een persoonlijk belang hebben. Wethouders bewaren nog meer afstand.
 • Nevenfuncties: In bijna alle gevallen zullen volksvertegenwoordigers, bestuurders en andere functionarissen hun politieke functie uitvoeren naast hun reguliere baan of andere nevenfuncties. Naast in de praktijk noodzakelijk, hebben nevenfuncties meerwaarde, maar kunnen tegelijkertijd ook leiden tot vertroebeling van het algemeen- of partijbelang enerzijds en persoonlijke of particuliere belangen anderzijds. Volksvertegenwoordigers, bestuurders en andere functionarissen wegen af in hoeverre hun nevenfuncties verenigbaar zijn met hun politieke werkzaamheden; raadsleden en wethouders melden al hun nevenfuncties en neveninkomsten bij de betreffende gemeentelijke organen (bij raadsleden: griffie).
 • Transparantie: We zijn open over onder andere nevenfuncties, bronnen van neveninkomsten, declaraties, ontvangen en betaalde giften, en verstrekken in redelijkheid proactief informatie daarover. Indien er zich zaken voordoen die op gespannen voet staan met deze code melden zij dit aan het bestuur en/of de fractie.
 • Beloning en vergoeding: We hanteren het principe “soberheid en dienstbaarheid”. We houden ons altijd aan de geldende regels en salariscodes met betrekking tot beloningen en vergoedingen voor onze politieke werkzaamheden. We zijn sober met vrijwilligers- en onkostenvergoedingen en declaraties: Deze worden steeds afgewogen tegen het principe “soberheid en dienstbaarheid”. Oud-wethouders zijn terughoudend in gebruikmaking van wachtgeld.
 • Giften en reizen: We zijn terughoudend met het aannemen van cadeaus en uitnodigingen voor festiviteiten en reizen. Giften met een waarde boven €50,- zijn niet toegestaan, zonder toestemming van de relevante politieke leiding gemeld en – in het geval van (duo)raadsleden en wethouders – ter openbaarmaking opgegeven voor het gemeentelijke register ( Het gaat hier om giften aan personen, niet aan de vereniging of fractiestichting).
 • Onverenigbare zaken: We melden voordat we een politieke functie aanvaarden bij de relevante politieke leiding of er zaken in het verleden zijn voorgevallen die ons politiek functioneren kunnen bemoeilijken. Dit kan reden zijn om een functie niet te aanvaarden. Ook wanneer zich gedurende de zittingsperiode als vertegenwoordiger van de PS nieuwe ontwikkelingen voordoen die het politiek functioneren mogelijk bemoeilijken vermelden we dat.
 • Loyaliteit: We zijn loyaal aan onze kiezers, de partij en aan elkaar. Het ambt van raadslid of wethouder is geen springplank naar een andere baan maar een doel op zich. Ieder politiek ambt vereist ook zijn eigen vaardigheden; uit het bekleden van de ene functie is geen recht te ontlenen op een vervolg in een andere politieke functie. We respecteren het mandaat van de kiezer. Kiezers geven voor vier jaar het vertrouwen aan een volksvertegenwoordiger. We gaan daar niet luchthartig mee om.
 • Overige politieke affiliaties: Het staat volksvertegenwoordigers, bestuurders en andere functionarissen vrij om tegelijkertijd actief te zijn voor andere politiek-maatschappelijke organisaties en groeperingen, voor zover deze niet deelnemen aan de verkiezingen in Leiden en het een geloofwaardige vervulling van een functie voor Partij Sleutelstad niet in de weg staat. Lidmaatschap van racistische, fundamentalistische of anderszins extremistische organisaties is niet
 • Ongewenste omgangsvormen: We gaan respectvol met elkaar om, zowel binnen de partij als met derden. Ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, aanranding, fysiek geweld, discriminatie en andere vormen van intimidatie, worden door Partij Sleutelstad niet geaccepteerd. De partij zorgt dat er voor slachtoffers een vertrouwenspersoon is waartoe zij zich kunnen wenden.
 • Vertrouwelijkheid: We gaan zorgvuldig om met kennis en informatie waarvan we redelijkerwijs kunnen verwachten dat deze vertrouwelijk zijn of dat deze de partij en privépersonen schaden.
 • Elkaar aanspreken: We hebben de morele verantwoordelijkheid elkaar aan te spreken op elkaars gedrag. De relevante politieke leiding van de PS heeft een bijzondere verantwoordelijkheid in het bewaken en het bevorderen van integer gedrag.

Integriteit kan, maar niet uitsluitend, onder druk komen te staan bij belangenverstrengeling, grensoverschrijdend gedrag,  gedrag dat afwijkt van normen die horen bij een functie of positie en persoonlijke omstandigheden – zowel in heden als verleden. Niet-integer gedrag kan bestaan zonder dat er sprake is van opzet of onwettelijk gedrag.

Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheid voor integer gedrag ligt bij:

 1. De persoon zelf (primair): Iedereen is primair zelf verantwoordelijk voor zijn of haar integriteit. Die moet tot uiting komen in ieders gedrag bij de uitoefening van rol of functie binnen Partij Sleutelstad en op de wijze waarop hij of zij omgaat met relevante gedragingen in het verleden, inclusief de melding van mogelijke integriteitsproblemen.
 2. Het orgaan waar de persoon deel van uitmaakt (secundair): Bestuurders en fractieleden hebben de verantwoordelijkheid om elkaar aan te spreken op (potentiële) risico’s en misdragingen en voeren met elkaar het gesprek over een integere invulling van hun rol en werkzaamheden. Bij respectievelijk de fractievoorzitter en bestuursvoorzitter ligt op dit vlak in het bijzonder een verantwoordelijkheid.
 3. Degenen die de persoon selecteren (secundair): Bij de benoeming of voordracht van kandidaat-raadsleden, -wethouders of -bestuursleden vormt integriteit een belangrijk onderdeel. In de sollicitatiegesprekken wordt aandacht besteed aan integriteit. Degenen die de benoemingen of voordrachten doen letten op signalen die wijzen op niet-integer gedrag en voeren desnoods onderzoek uit. Strijdig handelen met de integriteitscode vormt een grond om een kandidaat af te wijzen.
 4. Het partijbestuur (in laatste instantie): Het partijbestuur heeft een eindverantwoordelijke taak en kan ingrijpen of handelen als integriteit in het geding is.

 

Meldingen van integriteitskwesties en sancties

Integriteitskwesties en ongewenst gedrag kunnen vertrouwelijk worden gemeld bij het partijbestuur. Het partijbestuur onderzoekt de melding of klacht en kan afhankelijk van de aard en ernst overgaan tot vervolgstappen: een waarschuwing, een berisping of in het uiterste geval – zover toegestaan door de statuten – schorsing, ontslag en/of ontzetting uit het lidmaatschap (royement).

Het bestuur, de kandidaatstellingscommissie en andere commissies die verantwoordelijk zijn voor voordrachten en sollicitatieprocedures zijn bevoegd om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) op te vragen van (kandidaat) volksvertegenwoordigers, bestuurders en andere functionarissen.

Vertrouwenspersoon

Het bestuur benoemt één of meerdere vertrouwenspersonen, bij wie leden terecht kunnen voor vragen, advies en meldingen over integriteitskwesties en ongewenste omgangsvormen.