Gemeenteraad keurt omstreden participatierapport goed ondanks protesten Partij Sleutelstad

Video afspelen

De gemeenteraad heeft afgelopen dinsdag het omstreden rapport over participatie in Leiden goedgekeurd. Een week eerder stelde Partij Sleutelstad kritische vragen over de totstandkoming van het participatierapport nadat uit nieuwe informatie het beeld naar voren kwam dat de gemeente daarin een leidende rol heeft gespeeld. Het oorspronkelijke concept, met een kritischer oordeel, was “in de prullenmand verdwenen”. Tijdens de behandeling van het rapport wees fractievoorzitter Maarten Kersten op de feiten. Desondanks stemde bijna alle andere partijen in met het raadsvoorstel. Partij Sleutelstad zal zich echter blijven inzetten om de onderste steen boven te krijgen.

Een dag voor de raadsvergadering werden de door Partij Sleutelstad gestelde vragen beantwoord. Hoewel de beantwoording zeer uitgebreid was, is er nog altijd veel onduidelijk en blijken antwoorden opnieuw op een verschillende vlakken onjuist te zijn. Partij Sleutelstad en SP vroegen daarom om uitstel van behandeling van het raadsvoorstel. Ondanks veel steun bij andere oppositiepartijen werd het ordevoorstel door een meerderheid verworpen.

In het debat dat volgde wees fractievoorzitter Kersten er op dat er nog veel onduidelijk is, maar dat er wel een aantal feiten vast staan:

  • Aanvankelijk is door Platform31 een concept-rapport aangeleverd dat veel kritischer oordeelde over de gemeente dan in de versie die we nu bespreken;
  • Na stevige kritiek vanuit de gemeente op kwaliteit en inhoud is dat rapport ingetrokken en herschreven. Of zoals het intern werd beschreven: “Het oude rapport is naar de prullenmand verwezen.”
  • Bij het herschrijven van de casusbeschrijvingen is de gemeente nauw betrokken – met wekelijkse rapportages – terwijl juist geen wederhoor heeft plaatsgevonden met de betrokkenen bij deze casussen.
  • Een WOB-verzoek over de totstandkoming van het rapport is onrechtmatig weken lang opgeschort. De gemeente heeft namelijk zelfstandig de indieningsdatum gewijzigd, iets wat in strijd met de WOB-wet is. Daarover is bovendien de raad verkeerd geïnformeerd. Volgens de indiener van het WOB-verzoek heeft de gemeente zelfs met opzet de openbaarmaking van de stukken zo lang mogelijk gerekt.
  • Het gevolg was dat de documenten pas na de inhoudelijke behandeling op 9 september openbaar zijn gemaakt.

Hoewel de feiten een kwalijke gang van zaken suggereren, verbindt PS hier vooralsnog geen politiek oordeel aan. Eerst willen we dat alle feiten op tafel liggen en dat met iedereen gesproken is. Daarom eisten we via een motie dat het college de gemeenteraad inzage zou geven in het concept-rapport.

Het benoemen van de feiten was tegen het zere been van de coalitiepartijen en wethouder North. Tijdens het debat volgden harde bewoordingen en beschuldigingen, maar een inhoudelijke reactie vanuit de coalitie kwam er niet aan de pas. Een aantal oppositiepartijen daarentegen – SP, CDA en Leiden Participeert – was net als PS zeer kritisch. Desalniettemin stemden uiteindelijk alleen Partij Sleutelstad en Leiden Participeert tegen het raadsvoorstel.

Partij Sleutelstad zal het daar echter niet bij laten. We willen dat de onderste steen boven komt. Daarom hebben we een nieuwe set vragen in voorbereiding en het initiatief genomen om als raad in gesprek te gaan met het onderzoeksbureau. Wordt vervolgd…

Stemming over de motie openheid van zaken.
Stemming over het gehele raadsvoorstel.