Motie: Aandacht voor betaalbaarheid en sociale effecten duurzaamheidsbeleid

Op initiatief van Partij Sleutelstad en PvdA heeft de gemeenteraad ingestemd met een motie die het college verzoekt om bij het maken en evalueren van duurzaamheidsbeleid nadrukkelijk aandacht te besteden aan de betaalbaarheid en sociale effecten van het beleid, te toetsen of het beleid betaalbaar, inclusief en rechtvaardig is, en om dit zoveel mogelijk inzichtelijk te maken in raadsvoorstel. Het voorstel werd mede ingediend door SP en CDA.

De motie werd ingediend naar aanleiding van het evaluatierapport van de rekenkamer over het duurzaamheidsbeleid, een grondig rapport dat de doelmatigheid van het beleid op het vlak van de energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en klimaatadaptatie, en duurzame mobiliteit toetste. In het rapport werd echter niet ingegaan op de betaalbaarheid en sociaaleconomische consequenties van het beleid en dat past in een breder patroon, terwijl de transitie ingrijpende gevolgen heeft op de levenssfeer en het besteedbare inkomen van huishoudens en er diverse signalen zijn dat de lasten met name op burgers met een lager inkomen drukken.

Deze aspecten krijgen nu een nadrukkelijke rol bij het opstellen van voorstellen en in evaluaties van beleid. Dat geeft de raad beter zicht op de consequenties van het beleid, zodat zij waar nodig bij kan sturen om een eerlijke energietransitie te garanderen.