Partij Sleutelstad fel tegen verhoging lokale lasten voor gewone Leidenaren

Partij Sleutelstad is fel tegenstander van de verhoging van de lokale lasten volgend jaar. Door de afvalstoffen- en rioolheffing per 2023 te verhogen legt het college de rekening van haar beleid vooral bij lage- en middeninkomens, terwijl hun koopkracht door de energiecrisis en inflatie al enorm onder druk staat. Partij Sleutelstad heeft bij de begroting samen met de VVD een amendement ingediend om in 2023 een nullijn te hanteren. Ook daarna zouden deze heffingen niet moeten worden verhoogd.

In het coalitieakkoord hebben GroenLinks, D66, PvdA en CDA afgesproken dat zij de afvalstoffen- en rioolheffing met 5,9% respectievelijk 5,3% gaan verhogen. Dit komt bovenop de lastenverzwaringen van het vorige college. Een deel van de extra inkomsten wordt aangewend om duurzaamheidsambities te financieren, waar deze heffingen eigenlijk nooit voor bedoeld waren.

Deze verhogingen komen in een tijd van koopkrachtcrisis. Het NIBUD waarschuwde eerder dat één op de drie huishoudens – ook middeninkomens – door de enorme energieprijzen, de steeds duurdere boodschappen en de hoge huren worstelt om rond te komen. In Leiden worden nu ook de lokale lasten aan dat lijstje toegevoegd.

Bij de begroting hebben raadsleden Thijs Vos en Eli de Graaf (beiden Partij Sleutelstad) een amendement ingediend om de lokale lasten in ieder geval niet in 2023 te verhogen. Dat amendement werd mede ingediend door de VVD. Alle andere partijen stemden echter tegen.

Lage- en middeninkomens betalen verhoudingsgewijs het meest

Bij de afvalstoffen- en rioolheffing worden uniforme tarieven gehanteerd, ongeacht je inkomen en vermogen en ongeacht of je in een huurwoning of koopwoning woont. Alleen voor de allerlaagste inkomens is kwijtschelding mogelijk. Daardoor stijgen voor lage en middeninkomens de vaste lasten verhoudingsgewijs het sterkst.

“De verpleegkundige, de buschauffeur en de vuilnisman gaan relatief een groter deel van hun inkomen inleveren dan de CEO die een paar ton opstrijkt,” wierp fractievoorzitter Thijs Vos linkse partijen tijdens het begrotingsdebat voor: “Dat is toch niet eerlijk? Wat is er gebeurd met het principe ‘de sterkste schouders, de zwaarste lasten’?”

Als de lasten dan verhoogd worden, dan vindt Partij Sleutelstad dat deze ook op de sterkste schouders moeten worden gelegd. Tijdens het begrotingsdebat hebben we daarom ook een tweede voorstel ingediend, namelijk om per 2024 een extra bijdrage van niet-ingezeten met een tweede woning via de forensenbelasting een extra bijdrage te laten betalen. Daarmee kan de afvalstoffen- en rioolheffing worden verlaagd.

Ook voor OZB in 2023 nullijn

Ten slotte heeft Partij Sleutelstad een amendement van de VVD gesteund om ook voor de OZB woningen een nullijn te hanteren. In tegenstelling tot de afvalstoffen- en rioolheffing, is door de coalitiepartijen over de OZB afgesproken om deze alleen trendmatig te corrigeren (aanpassen aan de inflatie). In de praktijk wordt door de hoge inflatie ook de OZB hoger.

Partij Sleutelstad stemt tegen belastingverordeningen

De coalitiepartijen houden halsstarrig vast aan de verhoging van de afvalstoffen- en rioolheffingen. Ook een groot deel van de oppositie (PvdD, SvL, CU) sloot zich aan bij het verhogen van de lasten.

Tijdens de volgende raadsvergadering stemt de raad over de belastingverordeningen. Dit is de juridische uitwerking van de belastingverhoging. Partij Sleutelstad zal tegen de belastingverordeningen stemmen waarmee de afvalstoffen- en rioolheffing worden verhoogd.