Partij Sleutelstad zet in op open bestuurscultuur

Minderheidscollege

Op dit moment lopen de eerste gesprekken over de vorming van de nieuwe coalitie en het bestuursakkoord. Partij Sleutelstad was afgelopen woensdag aan de beurt voor een gesprek met de drie informateurs. Daarin heeft Partij Sleutelstad geadviseerd géén meerderheidscoalitie met een dichtgetimmerd akkoord te vormen, maar een minderheidscollege met een akkoord op hoofdlijnen. Dat doet het meeste recht aan de verkiezingsuitslag én vergroot de kansen op een open bestuurscultuur waarin Leidenaren échte inspraak hebben en het politieke zwaartepunt bij de gemeenteraad ligt.

Nu de kruitdampen van de verkiezingen op 14, 15 en 16 maart zijn opgetrokken vinden in Leiden op dit moment de gesprekken plaats over de vorming van een nieuw stadsbestuur. Net als op landelijk niveau vindt dit plaats in drie fases:

  • Een “informatie”-ronde waarin door de informateurs met elke partij een gesprek wordt gevoerd over de duiding van de verkiezingsuitslag, inhoudelijke verschillen en overeenkomsten met andere partijen en wensen en verwachtingen over coalitie-deelname en samenwerking met andere partijen. De informateurs zijn als grootste partij door GroenLinks aangewezen. Vrijdag 8 april komen zij met een advies over welke coalitie-mogelijkheden kansrijk zijn.
  • Onderhandelingen tussen partijen over de vorming van een coalitie, waarbij zij een akkoord sluiten over het inhoudelijke programma van het te vormen stadsbestuur (beleidsakkoord).
  • De selectie van de personen die als wethouder het nieuwe stadsbestuur gaan vormen en daarmee uitvoering gaan geven aan het beleidsakkoord.

Op dit moment bevindt de vorming van het nieuwe stadsbestuur zich nog in de eerste fase: de informatie-ronde. Het gesprek met Partij Sleutelstad vond afgelopen woensdag plaats. Namens Partij Sleutelstad werd dat gesprek door fractievoorzitter Thijs Vos en raadslid Famke Güler gevoerd.

In het gesprek heeft Partij Sleutelstad de nadruk gelegd op een andere bestuurscultuur. Deze moet volgens ons bestaan uit 1) échte inspraak van bewoners en belanghebbenden aan de voorkant, 2) dat de raad zelfstandig afwegingen maakt en 3) dat het college door alle raadsfracties kritisch wordt gecontroleerd. Daarbij horen wat Partij Sleutelstad betreft een minderheidscollege en een beknopt coalitieakkoord. Dat voorkomt dat besluiten van te voren al vast staan (omdat de coalitie toch een meerderheid heeft) en dwingt wethouders om naar draagvlak onder bewoners en partij te zoeken. Bovendien doet het recht aan de verkiezingsuitslag: GroenLinks kan – met een tweede partij – in een minderheidscollege het initiatief nemen, terwijl er ruime mogelijkheden zijn voor samenwerking met de andere winnaars van de verkiezingen (én de andere partijen).

Partij Sleutelstad heeft zich ook hard gemaakt voor transparantie. Bij sleutelmomenten in de formatie zou niet alleen een terugkoppeling moeten plaatsvinden, maar óók een raadsdebat met besluitvorming over de verdere richting. En als het aan ons ligt vinden de gesprekken niet plaats in besloten setting, maar in de openbaarheid zodat juist ook de totstandkoming van het allesbepalende beleidsakkoord voor journalisten en burgers controleerbaar is. In gemeentes als Wageningen is dat reeds het geval.

Vrijdag 8 april volgt het rapport van de informateurs.

Zie ook: In het kader van de informatie-ronde hebben alle tien fracties een lijst van vragen over de bestuurscultuur, eigen standpunten en de collegevorming ingevuld. De lijst van vragen en antwoorden van Partij Sleutelstad zijn hier te raadplegen.