PS stelt vragen over recente ontwikkelingen rond windmolens

pexels-peter-leahy-603764

In de regionale ambities verrijzen komende jaren op diverse locaties in en rond Leiden windmolens. Hoewel windenergie een belangrijke onderdeel is van de transitie naar schone energie, blijken windmolens op land ook steeds meer met problemen gepaard te gaan. De afgelopen weken verschenen zorgelijke berichten in de landelijke media. Aanleiding voor Partij Sleutelstad om schriftelijke vragen te stellen over hoe dit in Leiden zit.

Eerst vernietigde de hoogste bestuursrechter de omgevingsvergunningen van verschillende windmolenparken wegens strijdigheid met Europese milieuregelgeving, omdat in Nederland de milieugevolgen van windmolens onvoldoende in kaart brengt. Nu de landelijke milieunormen strijdig blijken met Europees recht, dienen gemeentes zelf lokale voorschriften op te stellen of af te wachten totdat Den Haag met nieuwe wetgeving komt. Experts vrezen dat dit de ambities op het vlak van wind op losse schroeven ze ten tot vertraging van de energietransitie gaat leiden. Wij willen daarom van het college weten wat dit voor de Regionale Energiestrategie betekent en hoe zij acteert op deze uitspraak.

Naast milieugevolgen, handelt Nederland ook in strijd met Europees recht in de mate waarin omwonenden en belanghebbenden inspraak en beroepsmogelijkheden hebben. Emeritus hoogleraar Albert Koers stelt dat de rechtsbescherming van burgers tekort schiet bij de plaatsing windmolens en dat de landelijke regelgeving juist ingevoerd is om omwonenden buiten spel te zetten. Een belangrijk pijnpunt bij wind op land. Partij Sleutelstad heeft er in de vragen op aangedrongen om omwonenden inspraak te geven op de opzet van milieueffectenrapportages, zoals door Europa wordt voorgeschreven.

Vervolgens verscheen er in juli een artikel in Trouw waarin een groep medici aankaart dat het plaatsen van windmolens nabij woningen mogelijk tot gezondheidsrisico’s en -problemen leiden. Zij wijzen onder andere op het gevaar van laagfrequent geluid (“bromtonen”), waarover nog weinig bekend is, maar die mogelijk kan leiden tot chronische slaapproblemen, stress en hartklachten. Partij Sleutelstad diende in juni nog een (verworpen) motie in om een lokaal onderzoek naar gezondheidsrisico’s uit te voeren, maar dat werd destijds ontraden door het college met verwijzing naar landelijke rapporten. Volgens de artsen schetsen deze echter een te rooskleurig beeld. Partij Sleutelstad vraagt daarom om te heroverwegen om alsnog een lokaal onderzoek uit te voeren. 

Opmerkelijk is dat er in Europa verschillende afstandsnormen worden gehanteerd. Waar dat in Nederland 300 meter is, is dat bijvoorbeeld in Denemarken viermaal zo hoog: 1.100 meter. Zolang er geen wetenschappelijke duidelijkheid is over de gezondheidseffecten vraagt PS het college om een ruimhartige afstandsnorm te hanteren en om aan te geven wat de afstanden zijn van bebouwing en de in de Regionale Energiestrategie opgenomen zoekgebieden voor windmolens.